Секции
Вие сте тук: Начало Документи

УСТАВ на БАИТ

Изменен от Общо събрание на БАИТ на 05.07.2018 г. и от 03.06.2021г.

 

 

Наименование и седалище

 

Чл. 1.

(1) Юридическото лице с нестопанска цел, наричано по-долу "Сдружението", носи наименованието "Българска асоциация по информационни технологии", което наименование може да се изписва съкратено БАИТ и допълнително на английски език както следва: "Bulgarian Association of Information Technologies" или още съкратено ВАIТ.
(2) Сдружението е със седалище в гр. София.

(3) Сдружението се учредява с неопределен срок.

 

 

Основни положения, цели, вид и предмет на дейност

 

Чл.2.
(1) Сдружението е икономически самостоятелна, юридически независима, политически и религиозно необвързана организация с нестопанска цел, определяща се да действа в частна полза и защита на общите браншови интереси на своите членове на основание на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(2) Сдружението не извършва политическа, синдикална и религиозна дейност.

(3) Сдружението може да открива клонове.

 

Чл. 3.

Целите на Сдружението са:

1. Утвърждаване на информационните и комуникационни технологии като приоритетен отрасъл за страната;

2. Защита на общите браншови интереси на членовете на сдружението;

3. Установяване на лоялни делови отношения на българския пазар на информационни и комуникационни технологии в условия на свободна и прозрачна конкуренция;

4. Подпомагане на държавните органи в създаването на законови и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до развитието на информационните и комуникационни технологии, както и при контрола на тяхното изпълнение;

5. Съдействие за развитие и усъвършенстване на образователната система в Република България с оглед подготовката на повече и по-добри специалисти в областта на информационните и комуникационни технологии и за повишаване на компютърната грамотност на младото поколение.

6. Подпомага компаниите-членове за излизане на външни пазари.Чл.4.
Сдружението се ръководи от дългосрочна програма, утвърдена от Общото събрание - "Стратегически цели на БАИТ". Документът се приема за всеки двегодишен срок, като при необходимост се актуализира текущо.

Чл.5.
Сдружението осъществява дейността си в съответствие с действащото българско законодателство, с този Устав, с Етичния кодекс на БАИТ, "Стратегическите цели на БАИТ" и с решенията на своите управителни органи. Статутът е придобит с вписване в регистъра на Софийски градски съд.

Чл. 6.

Сдружението осъществява своята дейност като се издържа от годишни вноски на членовете си и от приходи от собствени дейности. Средствата на Сдружението могат да се изразходват само за посочените в този устав цели.

 

Чл. 7.

(1) Сдружението може да извършва изброените по-долу допълнителни стопански дейности, свързани с предмета на основната дейност, за която е регистрирано, без да формира и разпределя печалба:

1. Провеждане на срещи, семинари и кръгли маси с членовете на Сдружението, както и поканени лица от страната и чужбина, които споделят целите на Сдружението.

2. Организиране на изложения и участие в други подобни прояви в страната и чужбина, свързани с предмета на дейност на Сдружението.

3. Организиране на курсове за обучение, свързани с предмета на дейност на Сдружението.
4. Издателска дейност и извършване на пазарни и други проучвания, свързани с основния предмет на дейност на Сдружението.

5. Други дейности, свързани с предмета на основната дейност.

(2) Приходите се използват
изключително за постигане на определените в този устав цели.

 

Членство, права и задължения

 

Чл.8.
(1) Членството в сдружението може да бъде пълноправно и асоциирано.

(2) Пълноправни членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица и еднолични търговци, които са регистрирани по Търговския закон и чийто оборот отговаря на изискванията за регистрация по Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС). Те трябва да отговарят и на допълнителните изисквания за членство в Сдружението, посочени в настоящия Устав.

(3) За пълноправни членове на Сдружението могат да бъдат приемани и упълномощени представители за България на водещи световни компании в областта на информационните технологии, които не са регистрирани по съответния ред за упражняване на самостоятелна търговска дейност на територията на страната.

(4) Учредителите на сдружението са пълноправни членове по право.

(5) (изменена с Решение на ОС от 03.06.2021г. ) В Сдружението могат да бъдат приемани асоциирани членове - учебни заведения, неправителствени организации и публични администрации, чиято дейност оказва съществено влияние върху развитието на информационните и комуникационните технологии.

(6) Всички членове на сдружението доброволно се задължават да спазват неговия Устав, Етичен кодекс и решенията на ръководните органи, да споделят целите на Сдружението и да подпомагат работата на неговите органи на управление.

(7) Дейността на членовете на Сдружението трябва да бъде свързана с:

1. производство на и/или търговия с ИКТ продукти и услуги, или

2. произвежданите от тях продукти и/или предоставяните от тях услуги да са базирани преобладаващо на ИКТ;

(8) По решение на Общото събрание може да се ограничи правото за членство в Сдружението на физически или юридически лица, които членуват и в други организации със сроден предмет на дейност, освен ако лицето не е колективен член на сдружението по смисъла на ал. 9.

(9) По решение на Общото събрание Сдружението може да приема за свои колективни членове други организации с нестопанска цел, които работят в сферата на информационните и комуникационните технологии, приемат Устава и споделят програмата и останалите документи на Сдружението. Колективното членство на дадена организация не дава автоматично правото на нейните членове за членство в Сдружението.

 

Чл. 9.

(1) Приемането на нови членове на Сдружението става от Управителния съвет с мнозинство от две трети от всички членове на УС по предложение на Изпълнителния директор. Кандидатът подава писмено заявление за членство и декларира, че приема и ще спазва Устава и Етичния кодекс на сдружението и представя доказателства за своя правен статут и легитимност. Всяка кандидатура се подкрепя от две писмени препоръки от членове на Сдружението. Управителният съвет представя новоприетите членове на първото Общо събрание след приемането им.

(2) По описания в ал.1 ред се приемат както пълноправни, така и асоциирани членове на Сдружението.

 

Чл. 10.

(1) Членството в Сдружението се прекратява:

1. С едностранно волеизявление до Управителния съвет на Сдружението.

2. При прекратяване на юридическото лице, член на Сдружението.

3. Поради изключване.

4. В случаите по чл. 10, ал. 6.

5. С прекратяването на Сдружението.

(2) Член на Сдружението се изключва при извършване на действия, които уронват доброто име и престижа на Сдружението и са несъвместими с целите, задачите и Устава на Сдружението, нарушават правилата за добрата търговска практика, утвърдени от Общото събрание и залегнали в Етичния кодекс на Сдружението.

(3) Решението за изключване на член на Сдружението се взема от Общото събрание с мнозинство от две трети от гласовете на всички присъстващи членове на Сдружението.
(4) Изключването влиза в сила от деня на взимане на решението и се обявява в писмена форма на изключения член.

(5) Изключен член на Сдружението може отново да подаде молба за приемане в Сдружението след изтичане на една година от налагане на наказанието.

(6) Пълноправен член на сдружението отпада при невнасяне ежегодно и в срок на установения от Общото събрание членски внос, при положение, че през отчетния период съответният член е бил поканен два пъти в писмена форма да уреди това свое задължение.

(7) Във всички случаи на прекратяване на членството, Сдружението не връща на прекратилия членството си, изключен или отпаднал пълноправен член, направения членски внос за годината на прекратяването.

 

Чл. 11.

Пълноправните членове на Сдружението имат следните права:

1. Да гласуват и да бъдат избирани в органите на Сдружението, включително и в помощните органи на Сдружението, ако такива се създадат.

2. Да участват в дейността на Сдружението и да бъдат информирани редовно за дейността на Сдружението.

3. Да получават помощ от Сдружението при изпълнение на дейности, съответстващи на този Устав.

4. Да напускат Сдружението.

5. Да се обръщат към органите на сдружението по въпроси от тяхната компетентност.

6. Да свикват извънредни заседания на Общото събрание по определения в устава начин.

 

 

Чл. 11а.

Асоциираните членове на Сдружението имат следните права:

 

1. Да подпомагат дейността на Сдружението съобразно тяхната компетентност и експертиза, като участват в работни групи, събития и проекти, организирани от Сдружението, след изрична покана от Управителния съвет.

2. Да присъстват на Общи събрания, без право на глас.

3. Да комуникират с органите на сдружението по въпроси от тяхната компетентност.

4. Да напускат Сдружението.

5. Асоциираните членове не заплащат членски внос и не могат да осъществяват решаващи и ръководни функции при участието си в дейността на сдружението.

 

Чл. 12.

Пълноправните членове на Сдружението са длъжни:

1. Да спазват Устава и Етичния кодекс на Сдружението.

2. Да участват в работата на Общото събрание и да изпълняват неговите решения.

3. Да действат в интерес на Сдружението и да оказват съдействие за осъществяване на решенията на неговите органи, взети в съответствие с този Устав.

4. Да плащат редовно членски внос, в сроковете и по реда, установени в този устав.

5. Да признават и изпълнява всички съдебни и извънсъдебни решения по възникнали спорове със Сдружението.

 

Чл. 12а

Асоциираните членове на Сдружението са длъжни:

1. Да спазват Устава и Етичния кодекс на Сдружението.

2. Да действат в интерес на Сдружението и да оказват съдействие за осъществяване на решенията на неговите органи, взети в съответствие с този Устав.

3. Да подпомагат дейността на Сдружението в изпълнение на поставените цели, като предоставят специализирана информация, осигуряват експерти и др., съобразно компетенциите си.

4. Да изпълняват решенията на Общото събрание.

 

 

 

Органи на сдружението

 

Чл. 13.
(1) Органите на Сдружението са основни и помощни (факултативни).

(2) Основните органи на Сдружението са:
1. Общо събрание
2. Управителен съвет
3. Контролен съвет

(3) Помощните органи на Сдружението са Комисии към Управителния съвет на Сдружението. Комисиите се избират и осъществяват дейността си в съответствие с настоящия Устав.

Общо Събрание

 

Чл. 14.

Общото събрание е върховен ръководен орган на Сдружението. То се състои от всички пълноправни членове на Сдружението.

 

Чл. 15.

(1) Общото събрание:

1. Приема, изменя и допълва Устава и Етичния кодекс.

2. Приема други вътрешни актове.

3. Определя размера, начина и сроковете за плащане на членския внос.

4. Определя броя на членовете на Контролния съвет, избира ги и ги освобождава. Избира и освобождава председателя на Контролния съвет.

5. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет, като може да определи отговорности на отделни членове на Управителния съвет, свързани с основните дейности на Сдружението.

6. Избира и освобождава Председател на Управителния съвет от състава на Управителния съвет.

7. Определя Стратегическите цели за дейността на Сдружението и годишните задачи на Управителния съвет.

8. Взема решения за изключване на членове.

9. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението.

10. Приема бюджета на Сдружението.

11. Взема решения по въпроси от дейността на Сдружението, внесени за разглеждане от Управителния съвет и Контролния съвет.

12. Приема отчет за дейността на Управителния съвет.

13. Одобрява доклада на Контролния съвет.

14. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

15. Избира независим одитор на сдружението, ако това е задължително по закон.

16. Взима решение за откриване и закриване на клонове.

17. Взима и други решения, предвидени в устава.

(2) Посочените в чл. 15 т. 1, т. 4 – т. 16 права не могат да бъдат възлагани на други органи на сдружението.

(3) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението;

(4) Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава;

(5) Решенията на органите на Сдружението, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове или на друг орган на Сдружението, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземате на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигани пред съда по регистрацията на Сдружението от всеки член или орган на Сдружението, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземате на решението.

 

Чл. 16.

(1) Общото събрание се свиква минимум един път в годината от Управителния съвет на редовно заседание на територията на населеното място, където се намира седалището на Сдружението. За редовно свикване на Общото събрание е необходимо Управителният съвет да изпрати писмена покана най-малко две седмици преди датата до всеки един от членовете на Сдружението. При необходимост и по инициатива на Управителния съвет или на една трета от членовете на Сдружението може да се свика и извънредно заседание. Ако в последния случай Управителният съвет в едномесечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице. Контролният съвет, като орган на Сдружението, има право да изисква от Управителния съвет незабавно свикване на извънредно Общо събрание, когато установи нарушения от страна на Управителния съвет или други органи на Сдружението или когато има обжалвано решение на Управителния съвет, с цел да улесни и ускори произнасянето на Общото събрание по обжалвано решение на Управителния съвет.
(2) Поканата съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(3) Поканата се обявява в национална медия или на сайта на асоциацията и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира седалището на Сдружението, най-малко две седмици преди насрочения ден.

(4) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

(5) (нова- Решение на ОС от 03.06.2021г. ) По решение на Управителния съвет общото събрание може да бъде свикано и проведено неприсъствено, посредством технически средства и/или платформи, в случаите когато в дневния ред не са включени точки, по които настоящият Устав предвижда тайно гласуване.

 

Чл. 17.

(1) Общото събрание е законно, ако присъстват най-малко половината плюс един от членовете на Сдружението.

(2) Ако в обявения час не се явят необходимият брой членове, заседанието на Общото събрание се провежда един час по-късно при същия дневен ред и на същото място и се счита за законно, независимо от броя на присъстващите.

(3) Заседанието на Общото събрание се ръководи от Председателя на Управителния съвет с изключение на процедурата по избор на нов Управителен съвет и неговия председател.

(4) Общото събрание може да избере и друг свой член да ръководи определено заседание.
(5) На заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от Председателя на Управителния съвет или от лицето, ръководило заседанието, както и от лицето, изготвило протокола. С подписа си те удостоверяват и отговарят за верността на протокола.
(6) В работата на Общото събрание могат да участват и служители на ръководни длъжности в Сдружението или други поканени гости, като и едните и другите са без право на глас. Общото събрание дава съгласието си за присъствието на тези лица.

 

Чл. 18.

(1) В Общото събрание всеки член има право на един глас.

(2) Членовете на Сдружението могат да упълномощят трето лице, което да ги представлява.
(3) Едно лице може да представлява не повече от един член на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.

(4) Член на общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително;

2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(5) В случаите, когато този устав не предвижда друго, Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.

(6) Изменението и допълнение на Устава, както и приемане на нов устав на Сдружението се решават с мнозинство от две трети от присъстващите.

(7) Решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението се взема с мнозинство от две трети от присъстващите членове, когато се спазени следните условия:

1. Общото събрание е свикано по този повод.

2. В заседанието на Общото събрание участват не по-малко от половината от пълноправните членове на Сдружението.

3. В случай, че в заседанието на Общото събрание участват по-малко от половината от пълноправните членове на Сдружението, се свиква ново заседание на Общото събрание в срок до два месеца. На него решението се взема с две трети от гласовете на всички присъствали.

(8) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

 

Управителен съвет

 

Чл. 19.

(1) Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет, който се състои от най-малко 7 и не повече от 15 члена. Членове на Управителния съвет могат да бъдат физически лица, които са законни представители,членове на управителния орган, или заемащи друга ръководна длъжност в юридически лица – пълноправни членове на Сдружението, а един от тях е посочен от юридически лица – пълноправни членове на сдружението, без да е законен представител или член на управителен орган на същите, но избран като подходяща кандидатура за Изпълнителния директор на Сдружението. Управителният съвет управлява и представлява Сдружението и изпълнява всички функции, които не са от изключителна компетентност на Общото събрание. Управителният съвет избира един от своите членове за Изпълнителен директор на Сдружението, който осъществява правата си и изпълнява задълженията си по трудово правоотношение със сдружението, има право на самостоятелна представителна власт и извършва текущата управленска работа на БАИТ в съответствие с решенията на Общото събрание и Управителния съвет.

(2) Управителният съвет се избира за срок от две години от Общото събрание и се отчита пред него.

(3) Броят на членовете на Управителния съвет, представляващи дружества с над 50% чуждестранен капитал не може да надхвърля половината от общия брой на членовете на Управителния съвет.

(4) Кандидатите за членове на Управителния съвет не трябва да са обвързани с публично изявена политическа дейност и партии, да не са поставяли с дейността си под съмнение авторитета на Сдружението и да имат принос в развитието на Сдружението чрез работа в някои от неговите помощни органи. Лице, което не отговаря на тези изисквания не може да бъде номинирано за член на управителния съвет.

(5) Холдингови структури или свързани лица по смисъла на Търговския закон не могат да имат повече от един представител в Управителния съвет.

(6) Членовете на Управителния съвет се избират с тайно гласуване от членовете на Общото събрание.

(7) Членовете на Управителния съвет, с изключение на Изпълнителния директор, изпълняват своите функции на обществени начала и не получават възнаграждение за това.
(8) Най – малко веднъж на всеки три месеца се провеждат съвместни заседания на Управителния и Контролния съвет на Сдружението.

(9) Членовете на Управителния съвет подписват декларация за конфиденциалност със задължение да не правят достояние на лица извън Сдружението информация, която е придобита в качеството им на членове на Управителния съвет и може да навреди на интересите на Сдружението.

 

Чл. 20.

Управителният съвет:

1. Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на своите членове и в частност - на Изпълнителния директор.

2. Избира до двама заместник-председатели на Сдружението.

3. Приема нови членове на Сдружението и ги представя на Общото събрание, както и предлага проекторешения за изключване на членове на Сдружението.

4. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание.

5. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава.

6. Подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет.

7. Подготвя и внася ежегодно в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението.

8. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това.

9. Избира, назначава и освобождава Изпълнителния директор на Сдружението.

10. Делегира управленски права и представителни функции на Изпълнителния директор във връзка с организирането и ръководенето на ежедневната оперативна дейност на Сдружението.

11. Създава Комисии, одобрява състава и определя задачите им;

12. Определя адреса на Сдружението.

13. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не са от изключителната компетентност на Общото събрание.

14. Приема Правилник за организацията на дейността си.

15. Делегира правото на свои членове да изразяват официалното становище на Сдружението въз основа на приети чрез гласуване решения. Никой член на УС няма право да ангажира Сдружението с изявления, за които няма официално прието становище на колективните органи.

16. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.

 

Комисии към Управителния съвет

Чл.21.

(1) Управителният съвет може да създава Комисии, като определя задачите им. Комисиите изпълняват експертни функции и други задачи, възложени им от Общото събрание или Управителния съвет.

(2) Управителният съвет определя състава на Комисиите. За председател на Комисия може да бъде избиран само член на Управителния съвет. Председателят на всяка Комисия предлага членовете й, които се одобряват от Управителния съвет. Освен председателя, всяка Комисия трябва да има най-малко още 2 члена, представители на членове на Сдружението, като в случаите, когато това не са лицата представляващи съответния член, се изисква изрично писмено пълномощно. За членове на комисиите, се допускат и представители на други асоциации и подобни организации, както и външни експерти, специално поканени да членуват в Комисиите на БАИТ.

(3) Заседанията на Комисиите се провеждат минимум един път на два месеца, като могат да са присъствени или неприсъствени, чрез електронна комуникация. Когато са присъствени, по възможност се провеждат в офиса на БАИТ.

(4) Решенията на всички заседания на Комисиите се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите/взелите участие членове на Комисията, като председателя или специално упълномощен от него друг член на комисията участва задължително при взимането на всички решения.

(5) За всяко заседание на Комисиите се води протокол, който в тридневен срок се подписва от председателя на Комисията и се изпраща до всички членове на комисията. Протоколите от заседанията включват списък на присъствалите членове на Комисията, гости, дневен ред и взетите решения. Протоколите от всички заседания се съхраняват от Изпълнителния директор в отделна папка за всяка Комисия и в сайта на БАИТ в зоната за членове.

 

Заседания на Управителния съвет

 

Чл. 22.

(1) Заседанията на Управителния съвет се свикват не по-рядко от веднъж месечно и се ръководят от Председателя на Управителния съвет, някой от неговите заместници или друг избран за случая член на УС.

(2) Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок от постъпило такова писмено искане, то заседание може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствието на Председателя заседанието се ръководи от зам.- председателя или от определен от Управителния съвет друг негов член.

(3) Заседанието на Управителния съвет се счита за законно и той може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна, видеоконферентна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(5) На заседанията на Управителния съвет се води протокол, който се подписва от председателстващия заседанието на Управителния съвет, от лицето, изготвило протокола и от всички присъствали членове на съвета.

(6) (доп. – Решение на ОС от 03.06.2021г.) Управителният съвет взема решения с обикновено мнозинство от присъстващите, а решенията за предложение за ликвидация на Сдружението, за разпореждане с имущество на Сдружението и за определянето на реда и организиране извършването на дейността на Сдружението - с единодушие. В случай, че на заседанието на УС присъстват нечетен брой членове и е налице равенство на гласовете по определена точка от дневния ред, решаващ е гласът на председателя на Управителния съвет.

(7) Управителният съвет може да вземе решение и неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

(8) Член на УС, който 4 пъти за период от 6 месеца не е участвал в заседанията на УС може да бъде предложен за изключване от състава му. Изключването и избора на нов член става на Общото събрание по реда, посочен в устава.

 

Председател на Управителния съвет

 

Чл. 23.

(1) Председателят на Управителния съвет на Сдружението се избира от Общото събрание с обикновено мнозинство от присъстващите с мандат от две години и заема своя пост веднага след своето избиране. Изборът става с тайно гласуване.

(2) Председателят трябва да бъде български гражданин, законен представител на дружество – член на Сдружението, с над 50% български капитал.

(3) Едно и също физическо лице или представител на едно и също юридическо лице не може да бъде избирано за повече от два последователни мандата за Председател на Управителния съвет.

(4) В случай че постът на Председателя остане свободен преди изтичане на неговия мандат, заместник-председателят автоматично се задължава да изпълнява всички функции на Председател на Управителния съвет до провеждането на следващото Общо събрание, на което следва да се проведе избор за нов Председател на Управителния съвет. Ако и заместник-председателят не може да встъпи в длъжността на Председател на Управителния съвет, съветът определя един от своите членове да изпълнява временно функциите на Председател, като последният е длъжен да свика незабавно извънредно заседание на Общото събрание за избор на нов Председател на Управителния съвет.

 

Контролен съвет

 

Чл. 24.

(1) Контролният съвет е орган на Сдружението. Той се състои от 7 физически лица които са законни представители,членове на управителния орган, или заемащи друга ръководна длъжност в юридически лица– пълноправни членове на Сдружението, и не може да включва повече от един представител на който и да е член на Сдружението. Те участват в неговата работа лично без право да упълномощават свои представители за участие в работата на Контролния съвет.

(2) Членовете на Контролния съвет и неговият председател се избират от Общото събрание с тайно гласуване и обикновено мнозинство за срок от две години. Едно и също физическо лице или представител на едно и също юридическо лице не може да бъде избирано за повече от два последователни мандата за Председател на Контролния съвет.

(3) Председателят на Контролния съвет организира и ръководи неговата работа.

(4) Контролният съвет осъществява цялостната финансова ревизионно-контролна дейност върху изпълнението на бюджета на Сдружението, на решенията на органите на Сдружението (Общо събрание, Управителен съвет) и тези, произтичащи от нормативните актове и вътрешноустройствени документи. Той заседава редовно веднъж на три месеца.

(5) С оглед осъществяване на функциите си Контролният съвет има право на достъп до всички документи на Сдружението. Членовете му подписват декларация за конфиденциалност и неразгласяване на информация, която може да навреди на интересите на Сдружението.

(6) При установяване на нарушения на финансовата, договорната и уставна дисциплина, Контролният съвет уведомява Управителния съвет и/или Общото събрание. Членовете на Контролният съвет (които са представители на членове на Сдружението) могат да обжалват пред Общото събрание решенията на Управителния съвет в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението. В случай, че обжалването на решение на Управителния съвет е направено с решение на 2/3 от членовете на Контролния съвет, то до произнасяне на Общото събрание, Управителният съвет се задължава да не изпълнява обжалвано по този ред свое решение.

(7) Контролният съвет може да иска от Управителния съвет и от всеки друг основен или факултативен орган на Сдружението по всяко време да му предостави сведения или доклад по всеки въпрос, който засяга интересите на БАИТ. Контролният съвет се отчита пред Общото събрание и дейността му се контролира от него.

(8) Мандатът на Контролния съвет съвпада с мандата на Управителния съвет.

(9) Членовете на контролния съвет имат право да присъстват на заседанията на Управителния съвет.

 

Чл. 25.

(1) Заседанията на Контролния съвет се свикват и ръководят от неговия председател. Той е длъжен да свика заседание на Контролния съвет при писмено искане на повече от половината от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Контролния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от поискалите това членове на съвета. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от избран от състава член на съвета.

(2) Контролният съвет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(3) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

 

Чл. 26.

Контролният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Контролния съвет.

 

 

Взимане на съвместни решения от Управителния и Контролния съвет

 

Чл. 26а.

(1) Управителният и Контролният съвет, на съвместно заседание, взимат решения за участие на Сдружението в други организации.

(2) Заседанието по предходната алинея се свиква от председателя на Управителния съвет и се ръководи от него или друг избран за случая член на УС. Председателят на Управителния съвет е длъжен да свика съвместно заседание на Управителния и Контролния съвет при писмено искане на повече от половината от членовете. Ако председателят на Управителния съвет не свика заседанието в едноседмичен срок, то може да се свика от поискалите това членове на съответния съвет.

(3) На заседанието се води протокол, който се подписва от председателстващия заседанието, от лицето, изготвило протокола и от всички присъствали членове на Контролния и Управителния съвет.

(4) Решение може да бъде взето, ако на заседанието присъстват повече от половината от членовете на Управителния съвет и повече от половината от членовете на Контролния съвет.

(5) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(6) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите.

 

Изпълнителен директор

 

Чл. 27.

(1) Организира изпълнението на решенията на Управителния съвет на Сдружението.
(2) Представлява Сдружението съвместно и поотделно с Председателя на Управителния съвет при условията на ал.7 по-долу и осъществява оперативното ръководство на персонала, осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението.
(3) Изпълнителният директор се назначава и освобождава от Управителния съвет. Той работи в Дружеството по трудово правоотношение.

(4) Правомощията и отговорностите на изпълнителния директор се определят от Управителния съвет в Правилата за работа на последния.

(5) Изпълнителният директор е ръководител на целия щатен персонал в Сдружението и е платен служител на Сдружението.

(6) Изпълнителният директор е член на Управителния съвет и се отчита пред него и Общото събрание.

(7) Всеки от Председателя на Управителния съвет и Изпълнителния директор имат самостоятелно право на представителство за Сдружението и подпис за сделки с материален интерес до 5000 лева, а над тази сума – само съвместно.

 

Независим одитор

 

Чл. 28.

(1) Общото събрание, ако законът го задължава, избира независим одитор по предложение на Управителния съвет за проверка и заверка на годишния финансов отчет на Сдружението.

(2) Независимият одитор следва да проверява общото финансово състояние и изразходването на средствата на Сдружението за тяхното съответствие с целите на Сдружението и с изискванията на националните счетоводни стандарти.

(3) Независимият одитор представя на Управителния съвет писмен доклад за извършената финансова проверка, който доклад се довежда до знанието на Общото събрание.

 

Собственост на сдружението и финансиране на дейността

 

Чл. 29.

(1) Собствеността на Сдружението се състои от:

1.Финансови средства.

2. Движимо и недвижимо имущество.

(2) Собствеността на Сдружението може да се използва изключително само за постигане на определените в този устав цели.


Чл. 30.

Сдружението набира необходимите за дейността си средства от:

1. Годишен членски внос, който се събира по начин и размер, определен от Общото събрание. Членският внос се заплаща от пълноправните членове на Сдружението до 30 януари на текущата година. Новоприетите пълноправни членове на Сдружението заплащат първия членски внос до 10 дни след приемането им. Точният му размер се определя в зависимост от датата на приемане и е пропорционален на оставащите тримесечия до края на годината, както следва:

 

Дата на приемане на член

Дължим членски внос - % от определения от ОС размер

01 януари – 31 март

100 %

01 април – 30 юни

75 %

01 юли – 30 септември

50 %

01 октомври – 31 декември

25 %

1.1. Размерът на членския внос за пълноправни членове – юридически лица, представляващи дъщерни дружества, чийто годишен оборот е включен в консолидиран финансов отчет на група от предприятия, се определя на консолидирана основа от общия годишен оборот на групата. 2. Допълнителен членски внос, който се събира по желание на част или всички пълноправни членове за финансиране на определени дейности и инициативи на Сдружението и след като предварително писмено заявят това.

3.Дарения от физически и юридически български и чуждестранни лица.

4.Акции и кампании за набиране на средства.

5.Субсидии от държавата.

6. Стопански дейности, свързани с предмета на основната дейност, за която е регистрирано Сдружението.

 

Прекратяване и ликвидация

 

Чл. 31.

(1) Сдружението се прекратява:

1. С решение на Общото събрание, съгласно чл. 15, ал. 1, т. 9 на този устав.

2. С решение на окръжния съд по регистрация на Сдружението, когато:

а) не е учредено по законния ред;

б) извършва дейност, която противоречи на закона, обществения ред или на добрите нрави;

в) е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1 т. 2 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.
(3) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

 

Чл. 32.

(1) При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от управителния орган или от определено от него лице.
(3) Относно неплатежоспособността, съответно несъстоятелността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.
(4) Разпределянето на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество на Сдружението се извършва съгласно:

1. Устава.

2. Решението на последното Общо събрание, взело решение за прекратяване на сдружението, като имуществото следва да се предаде на друга сродна организация, работеща за целите, посочени в този устав.

(5) Ако не съществуват лица по ал. 4 или ако те не са определяеми, имуществото преминава върху общината по седалището на Сдружението. Общината е длъжна да предоставя полученото имущество за извършване на дейност, възможно най-близка до целта на прекратеното Сдружение.

(6) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя, продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор, назначен извън кръга на лицата по ал. 5 с изключение на дължимото им възнаграждение.

(7) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 4-6, отговарят за задълженията на прекратеното Сдружение до размера на придобитото.

 

 

Общи разпоредби

 

Чл. 33.

(1) Този Устав е приет от Общо събрание на Сдружение "Българска асоциация по информационни технологии" и е изменен на Общо събрание на Сдружението, проведено на 05.07.2018 г. и на Общо събрание на Сдружението, проведено на 03.06.2021г.

(2) Сдружението има кръгъл печат с надпис "Българска асоциация по информационни технологии" - БАИТ.

(3) Неуредените в този Устав въпроси се уреждат от разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

(4) С приемането на този Устав на БАИТ досегашният устав прекратява действието си.

 

Прикачени