Секции
Вие сте тук: Начало Документи Документи на БАИТ ЕТИЧЕН КОДЕКС на БАИТ

ЕТИЧЕН КОДЕКС на БАИТ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАИТЕтичният кодекс представлява система от норми и правила, които всеки член на БАИТ приема да съблюдава и изпълнява при междуличностните и междуфирмени отношения, както и да ги провежда в представляваната от него фирма чрез създаване на система от вътрешнофирмени правила.

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този Етичен Кодекс са положени принципите и стандартите на етично поведение и професионална отговорност на всеки един от членовете на БАИТ и на взаимоотношенията между членовете и тяхната асоциация в условията на лоялна

пазарна конкуренция.

Чл. 2. С гласуването си за приемане на кодекса всеки член на асоциацията декларира, че приема и ще спазва този ЕТИЧЕН кодекс. Всеки кандидат за член на асоциацията в молбата си за приемане задължително декларира, че в дейността си ще спазва Етичния кодекс на БАИТ.

Раздел II. ЕТИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл. 3. С встъпването си в БАИТ, всеки член на асоциацията приема да спазва следните, но не единствени общи норми на етично поведение:

(1) да допринася за развитието на човешкото и социално добруване.

(2) да не причинява злонамерени вреди на други компании, институции или личности.

(3) да бъде честен и добросъвестен.

(4) да не позволява дискриминация на основата на раса, пол, религия, произход или политическа принадлежност.

(5) да уважава личното пространство и конфиденциалността.

Раздел III. ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕ НА АСОЦИАЦИЯТА

Чл. 4. Отношенията между членовете на асоциацията, както и с трети лица се основават на принципа на честност, лоялност, взаимно доверие, толерантност и етичност. 2

Чл. 5. Членовете на ръководни органи на БАИТ приемат моралното задължение под никаква форма да не използва положението си в асоциацията за получаване на предимства или облаги за ръководената от него фирма.

Чл. 6. Членовете трябва да отделят достатъчно време за мероприятията на асоциацията, да осигуряват необходимата информация изисквана от управителните органи на БАИТ.

Чл. 7. Членовете приемат моралното задължение да не предприемат публични действия уронващи престижа на асоциацията.

Раздел IV. НАЗНАЧАВАНЕ НА СЛУЖИТЕЛИ

Чл. 8. Ръководител на фирма няма право да привлича на работа във фирмата си за работа по съвместителство служител от друга фирма, ако не е получил писменото съгласие за това от досегашния работодател на служителя.

Чл. 9. При взимане на постоянна работа на служител от друга фирма, член на асоциацията, ръководителят на приемащата фирма се задължава под никаква форма да не му дава по-високо възнаграждение от досегашното сумарно трудово

възнаграждение за срок от три месеца. Това ограничение не важи, ако има писмено съгласие от страна на досегашната фирма-работодател.

Чл. 10. В случай, че фирмата е инвестирала в повишаване на квалификацията или е финансирала обучение, свързано с непосредственото изпълнение на трудовите задължения на свой служител, при преминаване на работа в друга фирма-член на

БАИТ досегашният работодател може да поиска обезщетение от приемащата фирма, съответстващо на направените разходи за обучение на служителя. Размерът на компенсацията е предмет на договаряне между двете фирми.

Чл. 11. При поискване от приемащата фирма, досегашният работодател на служителя е длъжен да му издаде писмена препоръка, в която обективно и етично да бъде отразена неговата личностна и професионална характеристика.

Чл. 12. Ръководителите на приемащата фирма трябва да проявяват лоялно отношение и да не принуждават преминали от друга фирма служители да разкриват поверителна информация, свързана с предишните им трудови задължения, както и да ги използват за извършване на дейност, насочена срещу досегашните им работодатели.

Чл. 13. Във вътрешните правилници и трудови договори на фирмите членове на БАИТ се препоръчва да се запише, че техен служител не може:

(1) да бъде наеман или да приема възнаграждение от друго физическо или юридическо лице по повод на стопанска дейност, сходна с дейността на фирмата-3

работодател, освен, ако не му е дадено писмено съгласие за това.

(2) служител не може да получава лични облаги (освен възнаграждение от фирмата-работодател) от дадена търговска дейност или извършена услуга, предприета от

името и за сметка на фирмата-работодател. Също така не може да приема парични суми или подаръци освен в случаите, когато тези подаръци представляват рекламни

материали без утилитарна стойност.

(3) да предоставя поверителна информация на други физически или юридически лица, която е получил в процеса на работата си във фирмата.

Раздел V. ЛОЯЛНА КОНКУРЕНЦИЯ

Чл. 14. Всички членове на БАИТ са задължени стриктно да спазват Закона за защита на конкуренцията, за което, освен предвидените по закона санкции, носят отговорност и пред асоциацията.

Чл. 15. Недопустими са всякакви действия или поведение при осъществяване на стопанска дейност, които са в противоречие с добросъвестната търговска практика и недопустимо увреждат или може да увредят интересите на конкурентите в отношенията помежду им или в отношенията им с клиентите.

Чл. 16. Недопустимо е, манипулативното и заблуждаващо предлагане и/или налагане на цени на стоки и услуги, не съответстващи на пазарните, с цел подбиване на цените или установяване на монополно положение в производството,

потреблението или търговията.

Чл. 17. За не етична се смята всяка реклама или друга публична изява, създаваща невярна или преувеличена представа за качеството, условията и характера на извършваната дейност.

Чл. 18. Фирмите от асоциацията се задължават да спазват стриктно данъчните закони и митническите разпоредби на Република България. Нарушаването на тези закони и разпоредби с цел лично облагодетелстване или получаване на конкурентни

преимущества се смята за грубо нарушаване на условията за членство в асоциацията.

Раздел VI. ИНФОРМАЦИЯ

Чл. 19. БАИТ има право да предоставя при поискване от страна на трети лица информация, свързана с характера на дейността на неговите членове, след получаване на писмено съгласие от заинтересованата страна. Информацията трябва да се предоставя така, че да отразява обективната реалност и под никаква форма да не дава предимства на една фирма пред друга. 4

Чл. 20. За целта БАИТ създава и поддържа разширен публичен регистър с информация за своите членове. Информацията се събира и актуализира само въз основа на подадената от всяка фирма писмена информация, заверена от нейния ръководител, който носи отговорност за верността на данните.

Чл. 21. За създаване и поддържане на регистъра Управителният съвет утвърждава структура за съдържанието на базата данни, която се изпраща на всички членове на

асоциацията.

Чл. 22.· (1) Некоректното представяне на информация или подаването на невярна и подвеждаща информация както за собствената си дейност, така и за дейността на други фирми, членове на БАИТ е в разрез с етичните норми и се счита за грубо

нарушение, което подлежи на санкциониране.

(2) Това се отнася както за подаване на информация за поддържане на публичния регистър на БАИТ, така и за предоставянето є на трети юридически или физически лица.

Чл. 23. Всяка фирма може да предоставя в Секретариата на Асоциацията информация, която засяга интересите на членове на БАИТ. Такава информация би могла да бъде свързана с технологични нововъведения, държавни разпоредби и всякаква друга информация, засягаща общите интереси.

Чл. 24. Членовете на БАИТ не са длъжни и от тях не може да се изисква информация, която е вътрешна и може да представлява търговска тайна за фирмата.

Чл. 25. Всяка фирма-член на БАИТ трябва да уведомява чрез Асоциацията останалите фирми, в случай че научи информация, която накърнява интересите на асоциацията като цяло или на фирми, нейни членове.

Раздел VII. КОМИСИЯ ПО ЕТИКА

Чл. 26. (1) За спазването на Етичния кодекс и разрешаване на възникнали с приложението му казуси към БАИТ се създава Комисия по етика в състав от трима души.

(2) Членовете се избират от Общото събрание за срок от две години, като нейният председател е и член на Управителния съвет.

Чл. 27. Комисията по етика разглежда жалби, свързани със спазването на този кодекс.

Чл. 28. Всяка заинтересована фирма може да внесе жалба в Комисията по етика.

Чл. 29. Комисията по етика разглежда постъпилите жалби и при установено неспазване на този кодекс изготвя съответното предложение до Общото събрание на БАИТ за налагане на санкции на нарушителите, включително за изключване от 5 асоциацията, което се огласява по средствата за масово осведомяване.

Чл. 30. Комисията по етика е длъжна веднъж годишно да отчита дейността си пред Общото събрание на БАИТ.

Раздел VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 31. Този кодекс е приет на Общо събрание на БАИТ на 04.05.2006 г. и влиза в сила един месец след приемането му.

Чл. 32. Всяко нарушаване на този Етичен кодекс от член на БАИТ може да предизвика санкции, включително и неговото изключване от Асоциацията.

Чл. 33. Етичният кодекс подлежи на развитие и усъвършенстване.

Чл. 34. Всички предложения за тълкуване и промени в този кодекс се изпращат в писмена форма до Комисията по етика.

Чл. 35. Предложения за промени и допълнения в Етичния кодекс, подписани от над 10% от членовете на БАИТ, могат да бъдат внесени директно за разглеждане от Общото събрание.

Чл. 36. Промени в този кодекс може да прави само Общото събрание на БАИТ.

Прикачени