Секции
Вие сте тук: Начало Документи Документи на БАИТ Условия за членство в БАИТ

Условия за членство в БАИТ

Членство, права и задължения. Извлечение от Устава на БАИТ.

Чл.8..
(1) Членството в сдружението може да бъде пълноправно и асоциирано.

(2) Пълноправни членове на сдружението могат да бъдат български и чуждестранни юридически лица и еднолични търговци, които са регистрирани по Търговския закон и чийто оборот отговаря на изискванията за регистрация по Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС). Те трябва да отговарят и на допълнителните изисквания за членство в Сдружението, посочени в настоящия Устав.

(3) За пълноправни членове на Сдружението могат да бъдат приемани и упълномощени представители за България на водещи световни компании в областта на информационните технологии, които не са регистрирани по съответния ред за упражняване на самостоятелна търговска дейност на територията на страната.

(4) Учредителите на сдружението са пълноправни членове по право.

(5) В Сдружението могат да бъдат приемани асоциирани членове - учебни заведения, неправителствени организации, изявени личности и други физически или юридически лица, осъществяващи дейност в сферата на образованието и обучението в областта на информационните и комуникационните технологии.

(6) Всички членове на сдружението доброволно се задължават да спазват неговия Устав, Етичен кодекс и решенията на ръководните органи, да споделят целите на Сдружението и да подпомагат работата на неговите органи на управление.

(7) Дейността на членовете на Сдружението трябва да бъде преобладаващо свързана с разработването, производството и търговията с продукти и услуги от сферата на информационните и комуникационни технологии, или с обучение и осъществяване на образователни инициативи в областта на изброените.

(8) По решение на Общото събрание може да се ограничи правото за членство в Сдружението на физически или юридически лица, които членуват и в други организации със сроден предмет на дейност, освен ако лицето не е колективен член на сдружението по смисъла на ал. 9.

(9) По решение на Общото събрание Сдружението може да приема за свои колективни членове други организации с нестопанска цел, които работят в сферата на информационните и комуникационните технологии, приемат Устава и споделят програмата и останалите документи на Сдружението. Колективното членство на дадена организация не дава автоматично правото на нейните членове за членство в Сдружението.

Чл. 9.

(1) Приемането на нови членове на Сдружението става от Управителния съвет с мнозинство от две трети от всички членове на УС по предложение на Изпълнителния директор. Кандидатът подава писмено заявление за членство и декларира, че приема и ще спазва Устава и Етичния кодекс на сдружението и представя доказателства за своя правен статут и легитимност. Всяка кандидатура се подкрепя от две писмени препоръки от членове на Сдружението. Управителният съвет представя новоприетите членове на първото Общо събрание след приемането им.

(2) По описания в ал.1 ред се приемат както пълноправни, така и асоциирани членове на Сдружението.

 

Чл. 10.

(1) Членството в Сдружението се прекратява:

1. С едностранно волеизявление до Управителния съвет на Сдружението.

2. При прекратяване на юридическото лице, член на Сдружението.

3. Поради изключване.

4. В случаите по чл. 10, ал. 6.

5. С прекратяването на Сдружението.

(2) Член на Сдружението се изключва при извършване на действия, които уронват доброто име и престижа на Сдружението и са несъвместими с целите, задачите и Устава на Сдружението, нарушават правилата за добрата търговска практика, утвърдени от Общото събрание и залегнали в Етичния кодекс на Сдружението.

(3) Решението за изключване на член на Сдружението се взема от Общото събрание с мнозинство от две трети от гласовете на всички присъстващи членове на Сдружението.
(4) Изключването влиза в сила от деня на взимане на решението и се обявява в писмена форма на изключения член.

(5) Изключен член на Сдружението може отново да подаде молба за приемане в Сдружението след изтичане на една година от налагане на наказанието.

(6) Пълноправен член на сдружението отпада при невнасяне ежегодно и в срок на установения от Общото събрание членски внос, при положение, че през отчетния период съответният член е бил поканен два пъти в писмена форма да уреди това свое задължение.

(7) Във всички случаи на прекратяване на членството, Сдружението не връща на прекратилия членството си, изключен или отпаднал пълноправен член, направения членски внос за годината на прекратяването.

 

Чл. 11.

Пълноправните членове на Сдружението имат следните права:

1. Да гласуват и да бъдат избирани в органите на Сдружението, включително и в помощните органи на Сдружението, ако такива се създадат.

2. Да участват в дейността на Сдружението и да бъдат информирани редовно за дейността на Сдружението.

3. Да получават помощ от Сдружението при изпълнение на дейности, съответстващи на този Устав.

4. Да напускат Сдружението.

5. Да се обръщат към органите на сдружението по въпроси от тяхната компетентност.

6. Да свикват извънредни заседания на Общото събрание по определения в устава начин.

 

 

Чл. 11а.

Асоциираните членове на Сдружението имат следните права:

1. Да участват във всички дейности и мероприятия на Сдружението и да бъдат информирани за дейността на Сдружението.

2. Да присъстват на Общи събрания, без право на глас.

3. Да се обръщат към органите на сдружението по въпроси от тяхната компетентност.

4. Да напускат Сдружението.

5. Асоциираните членове не заплащат членски внос.

 

Чл. 12.

Пълноправните членове на Сдружението са длъжни:

1. Да спазват Устава и Етичния кодекс на Сдружението.

2. Да участват в работата на Общото събрание и да изпълняват неговите решения.

3. Да действат в интерес на Сдружението и да оказват съдействие за осъществяване на решенията на неговите органи, взети в съответствие с този Устав.

4. Да плащат редовно членски внос, в сроковете и по реда, установени в този устав.

5. Да признават и изпълнява всички съдебни и извънсъдебни решения по възникнали спорове със Сдружението.

 

Чл. 12а

Асоциираните членове на Сдружението са длъжни:

1. Да спазват Устава и Етичния кодекс на Сдружението.

2. Да действат в интерес на Сдружението и да оказват съдействие за осъществяване на решенията на неговите органи, взети в съответствие с този Устав.

3. Да подпомагат дейността на Сдружението в изпълнение на поставените цели, като предоставят специализирана информация, осигуряват експерти и др., съобразно компетенциите си.

 

Прикачени