Секции
Вие сте тук: Начало Документи Документи на БАИТ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

Стратегически цели за развитие на БАИТ

Българската асоциация за информационни технологии е неправителствена демократична организация. Тя обединява на доброволен принцип фирми от бранша на информационните технологии на база общите им интереси за изграждане на модерна демократична държава с развито пазарно стопанство, функциониращо на принципите на свободната и лоялна конкуренция.

Мисия: Да определя и защитава общите интереси на своите членове, като утвърждава информационните технологии за приоритетни в развитието на националната икономика. Да работи активно за създаване и поддържане на нормална пазарна среда в България и в частност в областта на информационните и комуникационни технологии, на прозрачност и равнопоставеност между фирмите на пазара, за стриктно спазването на законите и за осъществяване на обществен контрол.

Като отчита опита и тенденциите в развитието на световната икономика БАИТ смята, че информационните и комуникационни технологии са най-перспективният отрасъл, който трябва да се развива с предимство в България. Те са сигурен инструмент за най-бързото доближаване на България до членство в Европейския съюз. Опитът на други държави в преход еднозначно доказва, че развитие на информационните технологии значително спомага за ускореното развитие и на останалите отрасли на икономиката.
Асоциацията защитава интересите на своите членове и спомага за развитието на бранша като цяло чрез всички допустими от законите и принципите на демократичното общество средства, активна съвместна работа с държавните и законодателните органи, участие в различни български и международни органи и организации с оглед развитие на информационните технологии, участие в разработката на нормативни документи, организиране на изложби, дискусии, целенасочена медийна политика и др.

БАИТ следва да разширява и непрестанно да затвърдява позицията си на най-представителната и влиятелна неправителствена организация в бранша. На тази основа БАИТ да утвърждава своята водеща позиция сред останалите сродни асоциации, като спомага за координирането и обединяването на общите усилия за постигане на стратегическите цели на БАИТ, които са целите и на бранша като цяло.
  1. Непрестанно подобряване на условията на работа на фирмите – членки на асоциацията и на бизнес-климата в България. Работа по законодателни инициативи за въвеждане и прилагане на добрите европейски практики, свързани с бранша на информационните технологии
  2. Подобряване на конкурентоспособността на българските фирми в областта на информационните и комуникационни технологии с оглед предстоящото влизане на страната ни в Европейския съюз
  3. Участие в цялостния процес на създаването, развитието, съхраняването и реализацията на кадровия потенциал в България
  4. Взаимодействие с органите на държавната администрация и обществения сектор за развитие на ИКТ в България
  5. Участие в международни организации и проекти с цел привличане на информация и ресурси за нуждите на асоциацията и членовете й, както и за засилване на ролята на БАИТ като основен партньор на държавата в развитието на ИКТ в България
  6. Разширяване и утвърждаване на авторитета и ролята на БАИТ като най-представителната и влиятелна неправителствена организация в областта на информационните технологии
Прикачени