Секции
Вие сте тук: Начало Новини ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТВОРЕНО ПИСМО

Днес, БАИТ изпрати отворено писмо до Министър-председателя в оставка, с копие до Президента на Република България и средствата за масова информация. В писмото се казва:


УВАЖАЕМИ Г-Н ОРЕШАРСКИ,

 

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата и представителна браншова асоциация в сферата на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) у нас. В нея членуват директно над 100 ИТ фирми. Членовете на БАИТ формират 70 % от пазара на информационните и комуникационни технологии в България и изпълняват над 73% от обществените поръчки.

БАИТ винаги е провеждала последователна и принципна политика за подобряване на пазарната среда, за усъвършенстване и стриктно спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с оглед намаляване до минимум на корупционните практики в сектора на нашите компетенции – информационните и комуникационни технологии. Като организация, която обединява конкуриращи се помежду си фирми, БАИТ винаги се е стремяла да заема принципна позиция за стриктното спазване на ЗОП, без да подкрепя една или друга фирма.

Причина да се обърнем за съдействие към Вас е много тревожната констатация на БАИТ, че в месец юни от текущата година се обявяват тръжни процедури от държавни и общински администрации в областта на ИКТ, които съдържат дискриминационни условия по отношение на изискванията към кандидатите. Това ограничава свободната конкуренция и създава предпоставки за корупция. Тези изисквания са обект на обжалвания на отделни фирми пред съответните съдебни институции, което води до отлагане на процедурите и в някои случаи до неосъществяването им, съответно реален риск от загуба и/или отказ на финансиране от европейските съобщностни фондове.

От друга страна, в техническите задания се допускат груби грешки, които водят до странни критерии за оценка на техническите оферти на кандидатите и будят подозрения за корупция и/или недобросъвестна подготовка на техническите задания.

            Това създава практически непреодолими затруднения за участие на утвърдени български и чуждестранни ИТ компании,  които имат богат практически опит, технически и финансов ресурс да изпълнят проекти, но поради дискриминационните условия и неадекватна техническа документация не могат да подадат предложения. Като следствие се създава впечатление за недобросъвестно изразходване на огромни суми от държавния бюджет и европейки съобщностни фондове за изпълнението  на проекти, чиято крайна цел или ефективност са неясни и неадекватни.

            Тук изброяваме само някои от следените от БАИТ открити процедури по ЗОП, за които съответните възложители са получили наши конкретни сигнали за нередности с подробна аргументация.

 

Възложител: Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/

Номер В АОП: 00165-2014-0007

Процедура:   Открита процедура по ЗОП

Описание:   Предмет - Доставка, внедряване и поддръжка на платформа за електронно обучение в системата на училищното образование в Република България” 

Пояснение – спирана по решение на КЗК след жалба и преобявена без съществена промяна и с увеличение на стойността на поръчката.

 

Възложител: Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/ - /Старо наименование-Министерство на образованието и науката /МОН/

Номер В АОП: 00165-2014-0011

Процедура:   Открита процедура по ЗОП

Описание:   Предметът на настоящата поръчка е: “Доставка и гаранционен сервиз на компютърна и периферна техника и системи и решения за видео наблюдение и сигурност за нуждите на Министерството на образованието и науката и изпълняваните от него политики и проекти” по 5 обособени позиции. 

 

Възложител: Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи"/ИАЕСМИС/ - /Старо наименование - Държавна агенция за информационни технологии и съобщения /ДАИТС/

Номер: 01118-2014-0006

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Описание: Изграждане на комуникационна система на територията на Република България, състояща се от комуникационни точки, съгласно Приложение № 1 и № 2 от документацията за участие, и пускането й в експлоатация. Обезпечаване на комуникационната система с хардуерно оборудване, система за наблюдение и управление, захранващи съоръжения и комуникационни шкафове. Предложеното решение трябва да включва управление на проекта, изготвяне на детайлен дизайн, инсталация и конфигурация, приемни изпитания, процедури за експлоатация, обучение на персонала и гаранционно обслужване.

 

Пояснение – спирана по решение на КЗК след жалба и преобявена без съществена промяна на условията и документацията.

 

Възложител: Министерство на здравеопазването /МЗ/

Номер в АОП: 00080-2014-0025

Процедура: Открита процедура по ЗОП

Описание:   „Изграждане на национална здравно-информационна система“

 

Очакваме незабавно да се намесите и да спрете всички процедури, които страдат от изброените пороци, поради невъзможност за отстраняване на недостатъците им, съгласно последната действаща редакция на ЗОП. Настояваме особено внимание да обърнете на онези процедури, които се отнасят до ИТ инвестиции със срок на използване по-дълъг от шест месеца.

Тъй като общата стойност на обявените поръчки надхвърля 50 милиона лева, тъй като повечето от тях не са особено спешни и тъй като обществената значимост на тези инвестиции е голяма, а дълготрайните им ефекти надхвърлят мандатите на повече от едно правителство, смятаме, че Вашият кабинет няма моралното право да предрешава въпроси, върху чието развитие няма да има контрол.

Смятаме за нормално инвестиционните въпроси да бъдат пререшени от следващото управление, което, водено от стопански разум, да преоцени критериите за съответната инвестиция и без необяснима припряност да обяви нови процедури там, където грешките и пороците са неотстраними. Новоприетите изменения на ЗОП дават по-добри гаранции за подобрена публичност и прозрачност на целия процес от изготвянето на документация, през процедура по обявяване, до адекватен контрол при избор на изпълнител и проследимост на целия процес на изпълнение. Тези последни изменения са за съжаление неприложими към обществените поръчки, обявени, по странно съвпадение, броени дни преди влизането на новите правила в сила – т.е. до 30.06.2014 г.

 

 

С уважение: Петър Иванов, Председател на УС на БАИТ

 

Вход


Забравена парола?