• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Членство

дейности

Кратко представяне на БАИТ

В БАИТ членуват 100+ компании

БАИТ е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на ИКТ в България.

БАИТ води диалог с правителството

За въвеждане на ИКТ в образованието от първи клас, промяна на учебните програми в университетите като се отчетат нуждите на ИКТ бизнеса, увеличаване на приема на студенти за ИКТ специалностите.

„Бизнесът преподава“.

БАИТ, съвместно с МОН, създаде Националната програма „ИТ бизнесът преподава“, която в последствие прерасна в „Бизнесът преподава“.

За улесняване на процедурата за наемна на висококвалифицирани специалисти от трети страни

БАИТ работи активно с правителството за улесняване на процедурата за наемна на висококвалифицирани специалисти от трети страни извън ЕС с т.н. „сини карти“. Към момента процедурата е сведена до 3 месеца.

БАИТ работи за прозрачна и конкурентоспособна бизнес среда

БАИТ работи за прозрачна и конкурентоспособна бизнес среда, като следи за спазването на Закона за обществени поръчки и при доказани нарушения на ЗОП сигнализира КЗК, АОП и съответния възложител.

За въвеждането на системите за електронно управление

БАИТ работи активно за въвеждането на системите за електронно управление чрез предоставяне на експертиза на ДА и защитава интересите на членовете си в тази област.

БАИТ е партньор и организатор на множество събития, популяризиращи ИКТ сектора.

Като партньор на ИКТ събития, членовете на БАИТ могат да се възползват от намаления или безплатно присъствие, участие като презентатори, преференциални цени за позициониране и др. Само за 2022 г. БАИТ е съорганизатор/ партньор и разпространил информация за 278 събития.

БАИТ изпраща регулярна информация до членовете си

За актуални ИКТ събития в страната и чужбина, фондове и програми за финансиране в ИКТ сектора, делегации, търговски мисии, насърчителни програми в страната и чужбина с участието на български ИКТ компании, чуждестранни компании, търсещи партньорство и сътрудничество с български ИКТ компани.

БАИТ провежда срещи на компаниите, членове на БАИТ с гост-лектори.

На тези срещи се канят гост-лекторите да говорят по теми, важни за ИКТ бранша. Освен дискутираните теми, срещите са начин за контакти и установяване на партньорства между самите членове или с трети страни.

Документи

 Представяне на БАИТ

 Ползи от Членство в БАИТ

Устав на БАИТ

При запитване на bait@bait.bg ще получите необходимите документи за членство.

Ползи от членство в БАИТ

БАИТ подпомага своите членове чрез провеждане на последователна политика за създаване на нормална пазарна среда в България в областта на информационните технологии, на прозрачност и равнопоставеност между фирмите на пазара.

Част от професионална общност

включваща корпоративно социално отговорни компании от всички сегменти на ИКТ индустрията.

Участие в работни групи

по теми, важни за членовете, където се дискутират и разрешават проблеми, идентифицират се и се развива прилагането на добри практики.

Връзки и партньорски взаимоотношения

с международни и български организации, чрез които членовете имат възможност за достъп до международни и български компании със сходна дейност.

Получаване на регулярна информация за фондове и програми

за финансиране в ИКТ сектора, както и за провеждане на инфо дни; за делегации, търговски мисии, насърчителни програми в страната и чужбина.

Установяване на директен контакт с потенциални клиенти

чрез организиране на b2b срещи и семинари с компании от други сектори на икономиката. Включване в онлайн платформата на Националния офис за технологичен трансфер на БАИТ.

Издаване на референции за иновативност

за участие в европейски програми при преференциални условия.

Възможност да бъде чут и подкрепен Вашия глас

в обсъждане и отстояване на позиции относно планирани нови мерки и регулации, засягащи ИКТ бранша или специфична подобласт от интерес за Вас;

Позициониране на членовете

чрез участие в проектите на асоциацията – Годишните Награди на БАИТ, Конкурс „Дигитални новатори в образованието“ и eSkills For Future.