• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Година: 2010

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) вече 15 години работи за интересите на бранша

Най-голямата и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии - хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги и др. Една голяма част…

Read More

БАИТ променя формата на IT седмицата на България

Форумът ще се проведе под формата на няколко отделни, организирани в различно време на годината свързани събития,  всяко едно от които фокусирано върху конкретни теми касаещи развитието на ИТ в България. Първото от тях ще се проведе в планирания период…

Read More

НА 28 СЕПТЕМВРИ 2010 Г. СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БАИТ

Събранието протече в делови и конструктивен дух при следния дневен ред: 1.   Приемане на нови членове на БАИТ. 2.   Отчет за дейността на  Управителния съвет на БАИТ за първото полугодие на 2010 г. 3.   Предложения за промени в Устава на…

Read More

СТАНОВИЩЕ НА ИКТ БИЗНЕСА ПО ПРОЕКТ НА СТРАТЕГИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Най-големите български браншови организации в сферата на ИКТ БАИТ, БАСКОМ, ИКТ Клъстер и Българска уеб асоциация изразиха обединената си позиция относно публикувания за обществено обсъждане проект на Стратегия за електронно управление на Република България 2010 - 2015 Г. Браншовите организации…

Read More

ОДОБРЕНИ ИНОВАТИВНИ СОФТУЕРНИ РАЗРАБОТКИ

Публикуваният материал  отразява функционалните характеристики на одобрените иновативни софтуерни разработки от сформирана комисия на  МТИТС, ИА”ЕСМИС”, БАИТ, БАСКОМ и ИКТ Клъстер, както и осигурява необходимата степен на прозрачност и информираност във връзка с процеса на кандидатстване за безвъзмездно финансиране по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на…

Read More

ПОЗИЦИЯ НА БАИТ ОТНОСНО ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

Read More

Министерски съвет отмени решението от 26 май 2010 г. относно предлаганите промени в системата за компенсаторни възнаграждения по закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).

След направени бележки и уточнения по текста в документа, се установи, че е необходимо да се изчака решението на Съда на Европейския съюз в Люксембург, относно тълкуването на чл. 5, ал. 2, б. „б” от Директива 2001/29/ЕО от 22 май…

Read More

БАИТ навърши 15 години

София 20 май 2010 г. – Българската асоциация за информационни технологии (БАИТ) отпразнува своята 15 годишнина с голямо тържество в зала МАТИ в НДК. Основните успехи на асоциацията представи нейният сегашен председател Теодор Захов. По-важните сред тях са промените в…

Read More

СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА БАИТ ЗА ПРОМЯНА В ЗАКОНА ЗА АВТОРСКОТО ПРАВО И СРОДНИТЕ МУ ПРАВА

Мотиви: Безспорен е фактът, че притежателите на авторски и сродни на тях права имат изключителното право да получават възнаграждение за създадените от тях произведения, като ги използват, разпространяват или съответно дават право на други лица да го правят. Като част…

Read More

ИТ браншът и ефективното изразходване от общините на 60 милиона евро по ОПАК, приложението на ЗОП и необходимите промени в него!

Браншовите организации от сектора на Информационните технологии искат от новото правителство да премахне порочните практики, свързани с неефективното, непрозрачното и корупционното изразходване на средства от европейски програми и от държавния бюджет за проекти, свързани с информационните технологии. ИТ браншът се…

Read More