От 19 до 28 юли 2011 г. протече обществено обсъждане на проекто-документацията по проект „Развитие на административното обслужване по електронен път”  - договор № К-10-31-1/07.09.2010 год., финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз. Ангажиментът за широко обсъждане…