Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на членовете на БАИТ на 26.03.2015 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в СТЦ ИНТЕРПРЕД, блок Б, ет.3, при следния дневен ред:…