1.      Утвърждаване на нови членове на БАИТ. 2.      Отчет за дейността на УС на БАИТ за 2019 г. 3.      Отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г. 4.      Приемане на ГФО и доклада за дейността на БАИТ за финансовата…