1.     Утвърждаване на нови членове на БАИТ. 2.     Отчет за дейността на УС на БАИТ за 2022 г. 3.     Отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г. 4.     Приемане на ГФО и доклада за дейността на БАИТ за финансовата 2022г.…