• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

ОДОБРЕНИ ИНОВАТИВНИ СОФТУЕРНИ РАЗРАБОТКИ

Публикуваният материал  отразява функционалните характеристики на одобрените иновативни софтуерни разработки от сформирана комисия на  МТИТС, ИА”ЕСМИС”, БАИТ, БАСКОМ и ИКТ Клъстер, както и осигурява необходимата степен на прозрачност и информираност във връзка с процеса на кандидатстване за безвъзмездно финансиране по процедура BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013.

Още БАИТ Новини