• bait@bait.bg
 • +359 2 946 1513
 • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ и МТС подписаха Меморандум за компютръните търгове

17 януари 2005
 
Два часа преди пресконференцията „Компютърните търгове – нагласени или неграмотно провеждани?“, която БАИТ даде в залата на БТА, Николай Василев, министър на транспорта и съобщенията, и Васил Василев, председател на Управителния съвет на БАИТ подписаха съвместен меморандум.
 
Според Меморандума двете страни ще създадат обща работна група, която в срок до 25 февруари трябва да разработи методика за оценка на офертите и методология за провеждане на тръжни процедури в бранша, които да направят бъдещите търгове справедливи и прозрачни за обществото и медиите.
 
Следва пълният текст на Меморандума.
 
Меморандум
между
Министерство на транспорта и съобщенията
и
Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ)
 
Днес, 17 януари 2005 г. между Министерство на транспорта и съобщенията от една страна, и Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), от друга, бе постигнато съгласие и подписан меморандум по следните въпроси.
  
 1. Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) оценява високо и подкрепя инициативата на Министерство на транспорта и съобщенията да осигури средства за закупуване на компютърна техника и софтуер за нуждите на българското образование.
 2. Водени от разбирането, че тръжните процедури трябва да се провеждат при стриктно спазване на Закона за обществените поръчки, двете страни поемат задължението да си сътрудничат, като за целта:
  1. В срок до 20 януари 2005 г. ще се сформира работна група от представители ни Министерство на транспорта и съобщението и БАИТ, която да направи пълен анализ на сега действащата “методика за оценка на офертите”(по смисъла на ЗОП) за закупуване на продукти на информационните технологии и да разработи нова методика, която да гарантира постигане на максимална еднозначност и обективност при оценка на тръжните оценки. Тя ще съдържа и механизъм за осъществяване на стриктен контрол върху изпълнението на сключаните договори и съответствието на доставената техника и софтуер с тръжното задание. Новата методика ще бъде разработена до 11.02.2005 г. и одобрена от двете страни.
  2. Новата “методика за оценка на офертите” ще бъде препоръчана на Министерство на транспорта и съобщенията и БАИТ на Агенцията за обществени поръчки и на всички потенциални възложители като типова методика при организиране на търгове в областта на информационните технологии.
  3. В срок до 25 февруари 2005 г. ще бъде разработено ръководство (методология), за подготовка на тръжни процедури в бранша. След одобряване от двете страни, това ръководство да се предложи на Агенцията за обществени поръчки и на всички потенциални възложители.
 3. Всяка следваща тръжна процедура, обявена от Министерство на транспорта и съобщенията, ще се провежда по приета от двете страни методика, а ако са необходими корекции, те да се парафират двустранно.
 4. Министерство на транспорта и съобщенията ще включва един или повече експерти, които ще бъдат избрани от посочения от БАИТ списък при всички етапи на провеждане на бъдещи търгове. При необходимост, породена от спецификата на търга, може да се поканят допълнително и експерти, предложени от други браншови организации.
 5. Двете страни ще си сътрудничат за изясняване на всички възникнали въпроси помежду им за тяхното решаване в общ интерес.
 6. БАИТ и Министерство на транспорта и съобщенията ще организират съвместни мероприятия с цел обучение, започвайки от месец февруари 2005 г., както на възложителите, така и на изпълнителите на обществени поръчки, при приложение на ЗОП и други процедури (Световна Банка, ФАР).
  
Министър:                                        Председател на БАИТ:
               Николай Василев                                                 Васил Василев

Още БАИТ Новини