• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ и политическа партия ГЕРБ подписаха меморандум за разбирателство и общи намерения

Тема: Документът се основава на разбирането, че ускореното навлизане на ИКТ в обществения живот, създава предпоставки за по-добро управление на страната и за подобряване качеството на живот на нейните граждани

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и Политическа партия ГЕРБ подписаха меморандум за разбирателство и общи намерения. Документът, подписан на 21 януари 2009 г. се основава на разбирането, че ускореното навлизане на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) във всички сфери на обществения живот, създава предпоставки за по-добро управление на страната и за подобряване качеството на живот на нейните граждани.

 

Те трябва да бъдат приоритет в политиката на държавата, защото носят най-голяма добавена стойност в продуктите си, спомагат за развитие и задържане на интелектуалния потенциал на нацията. Дават своето отражение върху развитието на всички останали сфери на икономиката и управлението. Те са мощен двигател за повишаване на конкурентоспособността на цялата икономика. Не на последно място приложението им спомага за по-ефективно и прозрачно за гражданите управление.

 

Двете страни се споразумяха да работят активно за ускореното развитие на информационните и комуникационни технологии у нас. Те ще си сътрудничат за развитието на българската ИКТ индустрия, за още по-пълно и ефективно прилагане на информационните технологии във всички звена на държавното управление. Страните ще работят активно за усъвършенстване на образователната система, чрез внедряване на ИКТ в процеса на обучение и самоподготовка на учащите се.

 

Политическа партия ГЕРБ се ангажира да работи за реализиране на програмата „Компютър в къщи” на БАИТ с цел съществено увеличаване броя на компютрите в домовете на българските семейства за използването им в образователната подготовка на учениците и студентите, както и за достъп до електронни услуги за населението.

 

Двете страни ще работят съвместно по изграждане на нормативната и законодателна база за обезпечаване на публично-частни партньорства. Те се обединяват около разбирането, че публично-частните партньорства дават възможност чрез обединяване на усилията на частния бизнес и на държавата да се реализират държавни проекти, финансирани от частния бизнес с последваща експлоатация, която дава възможност за възстановяване на вложените инвестиции.

 

БАИТ и ГЕРБ ще работят за запазване и реализиране в България на интелектуалния потенциал на страната, като създадат подходящи условия за това. Ще бъдат предприети съвместни мерки за стимулиране на обучението в областта на ИКТ и ще се разработват планове за дългосрочни ИКТ проекти, които да задържат младите специалисти в страната.

 

 БАИТ провежда традиционно срещи и консултации с ръководствата на водещи политически партии у нас, и особено в периода преди парламентарни избори, за обсъждане на проблемите по внедряването на информационните и комуникационни технологии в страната, за разработване на управленски стратегии и програми за тяхното ускорено развитие и укрепване на българската ИКТ индустрия.

 

 

Още БАИТ Новини