• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ изпълни в срок своите задължения по Меморандума с МТС от 17.01.2005

25 февруари 2005
 
Българската асоциация по информационни технологии изпрати писмо до Министерството на транспорта и съобщенията (МТС), към което е приложен разработеният в съответствие с подписания меморандум набор от документи.
 
За един месец експертите на БАИТ създадоха методика за оценка на офертите и методология за провеждане на тръжни процедури, които биха могли да се приложат още в обявения от МТС голям търг за доставка на компютри и други технически средства за средните училища.
 
В набора документи влизат:
–  Обяснително писмо,
–  Методика за оценка на предложенията по критерий “икономически най-изгодна оферта”,
–  Общи квалификационни изисквания към кандидатите и към качествата на предлаганите технически средства,
–  Минимални изисквания към техническите средства,
–  Примери за проверка на работата на методиката.
 
Документите са съобразени в максимална степен с добрата тръжна практика и интересите на бъдещите организатори на търгове, като създават възможност за провеждане на справедливи и прозрачни за обществото и медиите тръжни процедури.
 
Единственият възможен проблем с прилагането на документите е, че при евентуална неконсултирана с експертите на БАИТ промяна в методиката за оценка или в общите квалификационни изисквания резултатите от търга могат да бъдат опорочени.
 

Тъй като Министерството на образованието и науката и Агенцията по обществени поръчки са пряко заинтересувани от методиката за оценка и методологията за тръжни процедури, БАИТ изпрати по един набор документи и на тях.

 
Компютърните търгове – нагласени или неграмотно провеждани?
 

Българска асоциация по информационни технологии за пореден път изразява своята загриженост за начина, по който се провеждат някои от най-големите ИТ търгове. В една демократична държава най-важното е да се установят ясни правила и да се наложи спазването им от всички.
 
Когато „правилата“ позволяват произволни тълкувания, често печели не най-добрият. В резултат от този подход ИТ пазарът се деформира, държавните институции губят кредит на доверие, а всички ние като граждани губим двойно. Веднъж, защото данъците, които плащаме, се харчат неразумно, и втори път – както стана при последните търгове за компютри в училищата, – защото пропускаме да направим най-доброто за бъдещето на нашите деца.
 
Въпреки че повод за пресконференцията са слабости около последните търгове – тъй като те са най-големите в бранша досега и пряко засягат именно бъдещето на цялото общество, – БАИТ не визира единствено тях.
 
Настоящата пресконференция е израз на принципната позиция, която БАИТ отстоява от години, а именно, че е необходимо:
–          да се приеме и използва проверена и обективна методология за подготовка на тръжните процедури (вж. Приложение), както и „методика за оценка на офертите“ при критерий за оценка „икономически най-изгодно предложение“,
–          процедурите по провеждане на търговете да осигуряват достатъчно време за подготовка на офертите, качествен подбор на хората в оценяващите комисии и пълна прозрачност за участниците и медиите;
–          да се провежда ефективен обществен контрол над изпълнението на сключените в резултат от търговете договори.
 
Факт е, че и досега е имало търгове, които не предизвикват никакви възражения. Някои от тях са действително добре организирани и ни дават надежда, но за други липсата на реакция може да се обясни само с примирението на българина и липсата на увереност, че нещо може да се промени.
Анализите на експертите на БАИТ сочат, че в основата на проблема лежи зле подготвеното задание и особено недомислената „методика за оценка на офертите“, която позволява произволно тълкуване и аранжиране на резултатите. Независимо дали става въпрос за корупционна практика или за непрекъснато възпроизвеждане на грешките, резултатът е лош.
Прилага се само част от една изпитана и утвърдена методика при метод за оценка „икономически най-изгодна оферта“ (нов ЗОП). При тази методика се събират две независими оценки – за цена и за технически показатели. Победител в търга става участникът с максимална оценка. По показателя “цена” офертите се оценяван спрямо най-ниската предложена цена, а по технически показатели – спрямо към най-високата техническа оценка. При търговете за доставка на компютри за училищата обаче втората оценка е заместена с неясна и спорна система от произволно подбрани показатели и неясна методика за тяхната оценка, което позволява субективизъм при избора на фирмите победителки.
 
БАИТ предлага на Агенцията за обществени поръчки (АОП), министерствата и институциите, които провеждат търгове, да въведат цялостно ръководство (методология за подготовка на тръжни процедури в ИТ бранша). Това ще направи търговете по-прозрачни, а резултатите от тях – максимално изгодни за обществото и непредизвикващи възражения сред участниците. Нещо повече, БАИТ е готов в най-скоро време да организира курсове по използване на тази методология за всички заинтересовани страни – за хората, които пишат тръжната документация, за участниците в търговете и за оценяващите комисии.
 
Още преди последните търгове за доставка на компютри в училищата, които предизвикаха възражения сред много от участниците, БАИТ предложи на АОП, Министерството на транспорта и съобщенията и Агенцията за развитие на съобщенията и комуникационните и информационните технологии (АРСИКТ):
–          независим и доказан експерт по провеждане на търгове, който да помогне за дефиниране на „методика за оценка на офертите“ и за цялостното по-професионално подготвяне на тръжните процедури,
–           при необходимост той да бъде включен в състава на тръжните комисии с оглед да бъде проведена професионално всяка тъжна процедура.
 
В продължение на два месеца БАИТ не получи отговор на предложението си към МТС и АОП за среща по тези въпроси. Това принуди БАИТ да даде пресконференция на 17 януари 2005.
 
Възможността за медийна намеса даде своя принос за ускоряване на диалога и като израз на готовността за сътрудничество на двете страни два часа преди пресконференцията сутрин БАИТ и МТС подписаха съвместен меморандум. Смятаме, че това създава възможности задаващите се през 2005 г. търгове, на които ще бъдат разпределени над 40 милиона лева, да се проведат по открит и справедлив спрямо всички участници начин.

Още БАИТ Новини