• bait@bait.bg
 • +359 2 946 1513
 • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ обявява конкурс за 2 позиции във връзка със стартиране на нов проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013

Във връзка с Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.2.02-0051-C0001 “Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии”, Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) търси да назначи 2 служители, на 8-часов работен ден при 5-дневна работна седмица за срок от 2 години

  06.12.2012 г., София

 

1. Ръководител на офис за технологичен трансфер (Код по НКПД: 1219 6011), подчинен на Изпълнителния директор на БАИТ

 

Цел на длъжността: Ръководи дейността на офиса за технологичен трансфер.

 

Ръководи: дейността на офиса и осъществява дейностите по проекта „Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии” и възлага и контролира изпълнението на задачите от експертния специалист в офиса за технологичен трансфер.

 

Задължения:

 • Разработва детайлна концепция и план за изпълнение на услугите на офиса и я съгласува с УС на БАИТ.
 • Отговаря за оперативната дейност на офиса и услугите, които предоставя към предприятия.
 • Осъществява контакти и взаимодействие за популяризиране на дейността на офиса в национален и международен мащаб като осъществява срещи, участва в семинари, конференции, форуми за представяне на офиса.
 • Осъществява контакти и взаимодействие между доставчиците на знания и предприятия в областта на ИКТ сектора за осъществяване дейността на офиса.
 • Участва при изпълнението на услуги, свързани с иновативни разработки от страна на офиса и възлага извършването към трети страни, при необходимост, както и ги предлага за внедряване в предприятия.
 • Разработва плана за устойчиво финансово обезпечаване на дейността на офиса, други.


Отговорности:

 • Отговаря за качеството изпълнение на дейностите по проекта, за своевременното подаване на информация, необходима за документите за отчитането на дейностите.
 • Носи отговорност за настъпили вреди от несвоевременно предадена информация.
 • Материална отговорност във връзка с опазването на повереното  имущество.
 • Отговорност за техническото състояние на поверената  техника (телефон, факс, компютър, принтер, копирна техника и т. н.).
 • Носи отговорност за опазване на поверителната информация.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: квалификация в областта на ИКТ, икономика, право или сходна – магистър и/или бакалавър;
 • Минимум 3 години ръководен опит;
 • Опит в областта на дейности, свързани с разработване и/или внедряване на иновации и/или трансфер на знания и технологии, познаване на ИКТ сектора и нуждите в България.
 • Чужди езици – отлично владеене на английски език, удостоверено чрез дипломи за завършена английска езикова гимназия или английска филология, или притежаващ поне един от изброените сертификати – Кеймбридж сертификат, SAT, TOEFL или чрез професионален опит минимум 2 г. в мултинационална компания с работен език английски; добро владеене на втори чужд език – руски, немски, френски, испански.
 • Изисквания за квалификация и обучение: работа с компютър / MS Office, Интернет, електронна поща, социални мрежи – Facebook, Linkedin и др./

 

Други изисквания: конфиденциалност, чувство за лична отговорност и самоконтрол, умения за работа в екип.

 

Специални знания и умения:

 • Познава ИКТ сектора.
 • Познава основните канали за маркетингови комуникации.
 • Умения за работа със съобщителна и друга офис техника.

 

 

2. Експертен специалист в офис за технологичен трансфер, (Код по НКПД: 2422 6056), подчинен на Ръководителя на офиса за технологичен трансфер

 

Цел на длъжността: Експертният сътрудник ще подкрепя работата на ръководителя, като осигурява административно, логистично и експертно дейността на офиса и извършването на предлаганите услуги.

 

Задължения:

 • да осъществява комуникацията между доставчиците на знания и фирмите в контекста на достъпа до иновации, защита на интелектуалната собственост.
 • да организира провеждането на срещи, събития за представяне на иновативни разработки.
 • да осигурява поддръжката на създадения виртуален офис, както и интернет страницата на офиса и социалните медии.
 • да участва, съвместно с ръководителя, в срещи, семинари, конференции, форуми за представяне на офиса в страната и чужбина.
 • други дейности, свързани с оперативната дейност на Офиса за технологичен трансфер.
 • всеки месец ще се отчита за извършената работа чрез попълване на отчети.
 • да поддържа постоянни контакти с медиите във връзка с дейността по проекта.
 • да подготвя и разпространява официалните прессъобщения, предвидени по проекта.
 • да подготвя програми, графици и други документи, необходими за подготовката и провеждането на събитията по проекта.
 • да прави медиен мониторинг за публикациите, след всяко събитие.
 • да подготвя всички рекламно-информационни материали за събитията и да отговаря за тяхното производство и доставяне.
 • да води кореспонденция с партньорите.
 • да прави преводи,  подготвя и оформя различни рекламно-информационни материални и официални документи, разработки и др.

 

Отговорности:

 • отговаря за качеството на организацията отделните събития.
 • носи отговорност за настъпили вреди от несвоевременно предадена информация.
 • материална отговорност във връзка с опазването на повереното  имущество.
 • отговорност за техническото състояние на поверената  техника (телефон, факс, компютър, принтер, копирна техника и т. н.).
 • носи отговорност за опазване на поверителната информация.

 

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: квалификация в областта на ИКТ, икономика, право или сходна – магистър и/или бакалавър.
 • Опит в областта на дейности, свързани с разработване и/или внедряване, извършване на икономически, технически или финансови оценки на иновации и/или свързани със защита на интелектуалната собственост на иновации и/или  други сходни дейности, които ще извършва офиса за технологичен трансфер.
 • Чужди езици – отлично владеене на английски език, удостоверено чрез дипломи за завършена английска езикова гимназия или английска филология, или притежаващ поне един от изброените сертификати – Кеймбридж сертификат, SAT, TOEFL или чрез професионален опит минимум 2 г. в мултинационална компания с работен език английски; добро владеене на втори чужд език – руски, немски, френски, испански.
 • Изисквания за квалификация и обучение: работа с компютър / MS Office, Интернет, електронна поща, социални мрежи – Facebook, Linkedin и др./
 • други изисквания: конфиденциалност, чувство за лична отговорност и самоконтрол, умения за работа в екип.

 

Специални знания и умения:

 • познава протокола за съставяне и оформяне на писма, брошури, презентации и други рекламно информационни материали.
 • познава основните канали за маркетингови комуникации.
 • умения за работа със съобщителна и друга офис техника.

 

Срок за кандидатстване:

Моля, изпратете необходимите документи – заявление (в свободна форма) за кандидатстване с посочване на позицията, за която се кандидатства; копия на други документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността (дипломи, сертификати, трудови книжки, договори, препоръки и др.) и професионална автобиография на електронен адрес bait@bait.bg, както и в офиса на БАИТ на адрес: бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, офис 339Б не по-късно от 17 декември 2012 г. включително.

 

Начин на кандидатстване:

Кандидатите, които отговарят по документи на изискванията за заемане на съответната длъжност, ще бъдат поканени на интервю. За позициите, за които в указания срок са подадени документи само от един кандидат, който отговаря (съгласно тях) на изискванията за заемане на съответната длъжност няма да бъде провеждано интервю.

 

Още БАИТ Новини