• bait@bait.bg
 • +359 2 946 1513
 • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ обявява конкурс за позицията Ръководител на офис за технологичен трансфер по проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013

Във връзка с Във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO003-1.2.02-0051-C0001 “Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии”, Приоритетна ос 1: „Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационните дейности” на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ) търси да назначи 1 служител, на 8-часов работен ден при 5-дневна работна седмица за срок от 1 година, но не по-дълъг от срока за изпълнение на договора за безвъзмездна помощ.

13.11.2013 г., София


Ръководител на офис за технологичен трансфер (Код по НКПД: 1219 6011), подчинен на Изпълнителния директор на БАИТ


Цел на длъжността: Ръководи дейността на офис за технологичен трансфер.


Ръководи: дейността на офиса и осъществява дейностите по проекта „Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии” и възлага и контролира изпълнението на задачите от експертния специалист в офиса за технологичен трансфер.


Задължения:

 • Разработва детайлна концепция и план за изпълнение на услугите на офиса и я съгласува с УС на БАИТ.
 • Отговаря за оперативната дейност на офиса и услугите, които предоставя към предприятия.
 • Осъществява контакти и взаимодействие за популяризиране на дейността на офиса в национален и международен мащаб като осъществява срещи, участва в семинари, конференции, форуми за представяне на офиса.
 • Осъществява контакти и взаимодействие между доставчиците на знания и предприятия в областта на ИКТ сектора за осъществяване дейността на офиса.
 • Участва при изпълнението на услуги, свързани с иновативни разработки от страна на офиса и възлага извършването към трети страни, при необходимост, както и ги предлага за внедряване в предприятия.
 • Разработва плана за устойчиво финансово обезпечаване на дейността на офиса, други.


Отговорности:

 • Отговаря за качеството изпълнение на дейностите по проекта, за своевременното подаване на информация, необходима за документите за отчитането на дейностите.
 • Носи отговорност за настъпили вреди от несвоевременно предадена информация.
 • Материална отговорност във връзка с опазването на повереното  имущество.
 • Отговорност за техническото състояние на поверената  техника (телефон, факс, компютър, принтер, копирна техника и т. н.).
 • Носи отговорност за опазване на поверителната информация.


Изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование: квалификация в областта на ИКТ, икономика, право или сходна – магистър и/или бакалавър;
 • Минимум 3 години ръководен опит;
 • Опит в областта на дейности, свързани с разработване и/или внедряване на иновации и/или трансфер на знания и технологии, познаване на ИКТ сектора и нуждите в България.
 • Чужди езици – отлично владеене на английски език, удостоверено чрез дипломи за завършена английска езикова гимназия или английска филология, или притежаващ поне един от изброените сертификати – Кеймбридж сертификат, SAT, TOEFL или чрез професионален опит минимум 2 г. в мултинационална компания с работен език английски; добро владеене на втори чужд език – руски, немски, френски, испански.
 • Изисквания за квалификация и обучение: работа с компютър / MS Office, Интернет, електронна поща, социални мрежи – Facebook, Linkedin и др./


Други изисквания: конфиденциалност, чувство за лична отговорност и самоконтрол, умения за работа в екип.


Специални знания и умения:

 • Познава ИКТ сектора.
 • Познава основните канали за маркетингови комуникации.
 • Умения за работа със съобщителна и друга офис техника.


Срок за кандидатстване:

Моля, изпратете необходимите документи – заявление (в свободна форма) за кандидатстване с посочване на позицията, за която се кандидатства; копия на други документи, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за заемане на длъжността (дипломи, сертификати, трудови книжки, договори, препоръки и др.) и професионална автобиография на електронен адрес bait@bait.bg, както и в офиса на БАИТ на адрес: бул. Драган Цанков 36, СТЦ Интерпред, офис 339Б не по-късно от 20 ноември 2013 г. включително.


Начин на кандидатстване:

Кандидатите, които отговарят по документи на изискванията за заемане на длъжността, ще бъдат поканени на интервю. Ако в указания срок са подадени документи само от един кандидат, който отговаря (съгласно тях) на изискванията за заемане на длъжността, няма да бъде провеждано интервю.

Още БАИТ Новини