• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Проект

Националният офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии (ОТТ-ИКТ) към БАИТ

(ОТТ-ИКТ) към БАИТ е създаден през 2012 г. в рамките на проект BG161PO003-1.2.02-0051-C0001“Създаване на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии”, с финансовата подкрепа на ОП за „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“. Национален офис за технологичен трансфер в областта на  ИКТ е основан, за да  улесни процеса на трансфер на технологии между  иновативни  ИКТ компании, разработчици и изследователи с  потребителите на иновации  и технологии в практиката във всички сфери на икономиката, чрез насърчаване на комуникацията между тях. Към ОТТ ИКТ на БАИТ е създаден и виртуален офис за технологичен трансфер – портал, чрез който ОТТ-ИКТ предоставя възможност за достъп до база данни, с български и международни организации и партньори, разработчици и ползватели на иновации, както и информация относно предоставяните или търсени от тях услуги, продукти, разработки, финансиране. Регистрацията е безплатна.

Други проекти