• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

БАИТ участва в създаването на нов компетентностен модел в образователната ни система

На 11.12.2012 г. в БТА се проведе съвместна пресконференция на сродните ИКТ организации, на която беше представен новият компетентностен модел в образователната ни система

Общата браншова група по е-образование в продължение на една година работеше по модела и като краен резултат се създаде документ със заглавие „Стратегически изисквания на софтуерната индустрия за реформа на образователната система ”.

Документът е подписан от Българската Асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), Българската Уеб Асоциация, Европейския Софтуерен Институт – Център Източна Европа (ЕСИ ЦИЕ), Български ИКТ Клъстер и Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ).

В пресконференцията от страна на БАИТ участие взеха Елена Маринова и Весела Калъчева, БАСКОМ беше представена от Георги Брашнаров и Явор Джонев, АСТЕЛ от Валентин Колев и представител на БУА.

Документът има за цел да определи изискванията на софтуерната индустрия към българската образователна система – училищно и университетско образование, следдипломна квалификация и професионално развитие през целия живот.

Според стратегическия документ, растежът на софтуерната индустрия у нас е ограничен от острия дефицит на кадри. По предвиждания на компаниите от сектора, към 2015 г. ще има нужда от над 20 000 софтуерни специалисти в повече от наличните. Необходимо е да се увеличи капацитетът на образователната система за подготовка на такива специалисти три пъти – от сегашните завършващи 2000 на година до 6000 на година, става ясно още от работата на групата. Освен това, според нейните представители, образователната система бележи тревожен качествен спад през последните 20 години, процентът функционална неграмотност е много висок, както и броят на отпадащите и неангажирани ученици.

Представители на бранша предложиха да бъде приет нов компетентностен подход, който да интегрира знания, умения, нагласи/ценности и опит, както и да се трансформира традиционният академичен модел на преподаване към компетентностен модел на преподаване и измерване на образователните резултати. Целта на новия модел е да спомага за изграждането на самостоятелни личности, които могат да мислят концептуално и съзидателно, да имат активно отношение към света, постоянно да се развиват и адаптират.

За реализация на изискванията на практика е необходимо да бъдат предприети редица действия в сътрудничество с всички заинтересовани държавни, обществени и образователни институции и организации.

 

Документът ще бъде отпечатан под формата на брошура и ще бъде изпратен на всички заинтересовани институции, с които ще продължи диалога.

С него можете да се запознаете в прикачените файлове.

 

Още БАИТ Новини