• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) вече 15 години работи за интересите на бранша

Най-голямата и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии – хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги и др. Една голяма част от тях предлагат собствени решения, продукти и услуги и успешно работят на чуждестранните пазари. Създадена през 1995 г. към момента в нея пряко членуват 135 фирми. В асоциацията членуват и представителствата на повечето водещи световни производители в България.

Фирмите, членуващи в БАИТ, формират над 69% от пазара на информационни технологии в България. Преобладаващата част от значимите проекти в сферата на ИКТ, възлагани с обществени поръчки, се печелят от фирми-членове на БАИТ, като по обем на приходите тяхното участие е над 80%.

Мисията на БАИТ е да защитава общите интереси на своите членове, като активно работи за изграждането на информационното общество в държавата, за развитието на българската ИКТ индустрия и на ИКТ пазара като цяло. БАИТ подпомага своите членове за тяхното участие в различните програми за развитие на Европейския съюз и по-успешно приспособяване към неговите пазарни условия. За постигане на тези си цели БАИТ работи с органите на държавното управление и преди всичко с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения и с комисиите на Парламента, като ги подпомага с експертно мнение при формирането на държавната политика в областта на информационните и комуникационни технологии, при планирането и изпълнението на големите инфраструктурни проекти в сектора на ИКТ. Асоциацията провежда последователна политика за създаване на нормална пазарна среда в България в областта на информационните технологии, на прозрачност и равнопоставеност между фирмите на пазара и се противопоставя на всякакви опити за корупционни практики.

За постигане на своите цели БАИТ си сътрудничи с правителствени институции и  неправителствени браншови и работодателски организации в страната, които споделят идеите и целите на асоциацията.

БАИТ е член на КРИБ, където представлява и отстоява интересите на българската ИКТ индустрия.  БАИТ развива активни контакти със сродни организации от региона и ЕС. Единствен член е от страна на България в Европейската асоциация за информационни технологии – DIGITAL EUROPE (бивша EICTA). Асоциацията е била партньор в проекта на Европейския съюз по програма за насърчаване на бизнеса (BSP), участвала е в проекта „Инициатива информационно общество за Югоизточна Европа” (ISIS) и други.

 

Още БАИТ Новини