• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Електронно здравеопазване – 14.05.2007г.

Решения за електронното здравеопазване

Водещи фирми от БАИТ споделят опита си в сектора здравеопазване
 
14 май 2007, София. На 8 и 9 май т.г. в хотел „Кемпински Зографски” в столицата се проведе работна среща между представители на сектора „Здравеопазване” на държавата и IT фирми, членове на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), които притежават опит в тази сфера и имат внедрени собствени софтуерни програмни решения.
 
Целта бе и двете страни да се запознаят с развитието на електронното здравеопазване у нас, с постиженията на българските фирми в сектора, с техните собствени разработки, както и да споделят вижданията си за развитието на информационните технологии. Да се очертаят проблемите и да се набележат пътищата и начините за тяхното решаване.
 
Срещата беше организирана от БАИТ и популяризирана сред всички членове на организацията. Условие за участие на фирмите беше те да имат собствени разработки и решения в сектора на здравеопазването, като участието им беше безплатно. Спонсор на проявата бе Майкрософт България, член на БАИТ. В двудневната среща участваха общо 14 фирми. Девет от тях представиха своите разработки, като акцентът бе поставен основно върху споделяне на проблемите, които срещат при реализацията им и техните виждания как системата на здравеопазването може да се подобри чрез по-широко навлизане на информационните технологии в нейното управление и функциониране.
 
В срещата участваха представители на почти всички институции, отговорни за развитието на информационните технологии в здравеопазването. Министерството на здравеопазването беше представено от д-р Валери Цеков, заместник-министър на здравеопазването, в чийто правомощия и отговорности влиза и въвеждането на информационните технологии в системата, от IT директора на министерството Снежана Ковачева и други специалисти. От страна на Националната здравно осигурителна каса (НЗОК) участва заместник-директорът Александър Огнянов, отговарящ за внедряването на информационните технологии в НЗОК, директорът за информационните технологии Юлия Каменова и други специалисти. В срещата участваха и представители от Националния център за здравна информация, представени от директора Хари Грива и Петър Амурджев, заместник-директор, отговарящ за информационните технологии в центъра. Участваха и представители на неправителствени организации с отношение към темата, като Димитър Чаръкчиев, председател на Асоциация ПроРек България. Много полезно беше участието на Иля Фъртунов, старши консултант в Майкрософт за Англия. Като старши консултант в публичния сектор, в това число и здравеопазването, той е изключително добре запознат със състоянието и развитието на системите в региона и в западните страни като Англия, където е и консултант на правителството. На сайта на БАИТ може да се запознаете със същността на неговата презентация по темата здравеопазване, която той представи пред форума. Като обобщава опита на Естония, Латвия, Казахстан, Англия и Германия, където той е работил, Иля Фъртунов представи редица работещи практики. Тук ще намерите също и презентацията на Александър Огнянов от НЗОК.
 
Като резултат от работната среща се очертават две основни тенденции и от двете страни се отчита като положителен резултат провеждането на подобна форма на взаимодействие на бизнеса с публичния сектор, за търсене на пътища за решаването на проблемите. От Министерството на здравеопазването и другите институции отговорни за електронното здравеопазване приветстваха идеята обобщените резултати от срещата да бъдат представени на работната комисия в сектора, която обединява представители на най-различни институции, включително и Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), формиращи политиката в сферата и отговорни, както за изпълнението на стратегията по развитието на електронното здравеопазване, така и по отношение на разработката на конкретни програми за изпълнението й.
 
Предложенията и резултатите от дискусиите ще бъдат обобщени в БАИТ и въз основа на тях ще бъде разработен пакет от технологични предложения за подобряване състоянието на информационните системи в здравеопазването. Като постижение трябва да се отбележи и фактът, че фирмите от БАИТ доказаха, че имат много решения, които работят автономно в различните сфери на здравеопазването – от диагностично-консултативните центрове в доболничната помощ и се премине в системите в болничната помощ, също дело на фирми от БАИТ, за да се стигне до централизирани системи, които работят в различните институции. Фирмите на БАИТ свързани с този сектор имат богат практически опит и могат да бъдат изключително ценен източник на ноу-хау и конкретни решения за развитието на системите. Отчита се и фактът, че сътрудничеството на български фирми с представителствата у нас на световни компании, които също са членове на БАИТ, е изключително полезно, тъй като по този начин локалните решения могат да бъдат предложени и разработени на базата и на опита, който имат големите международни фирми, включително за кооперирано изпълнение на големи проекти. Обсъдените предложения и идеи ще залегнат в изработването на конкретни програми.
 
Като постижение трябва да се подчертае и фактът, че здравното министерство и институциите, отговарящи за здравеопазването у нас са готови и за тях ще бъде от изключителна полза, ако бизнесът участва с консолидирани и креативни предложения и решения по отделните въпроси, свързани с правната рамка, с организационните и технологични проблеми. От своя страна те се ангажират решенията на бизнеса, които са плод на колективен труд и обсъждане, да получат тяхната подкрепа, за да може тези предложения да намират своята реализация.
Участниците във форума изразиха удовлетворението си от провеждането на подобен род срещи и си пожелаха те да се превърнат в постоянна форма на работа и на взаимодействие между публичния сектор и бизнеса в лицето на най-голямата браншова организация БАИТ. Политиката, която БАИТ следва с подобен род прояви е да взаимодейства с различните вертикални сектори от пазара, както бе сторено при здравеопазването. Във всеки сектор БАИТ има специфично ноу-хау и това е един от начините за популяризирането му сред потребителите, като се работи на базата на взаимна полза и сътрудничество, за да се решават проблемите по-бързо и по-лесно. Основната цел е информационните технологии да навлязат по-сериозно в стопанството и икономиката на страната, в личния и публичния живот. Фирмите на БАИТ считат, че тази форма е градивна и носи ползи не само на бизнеса, но и на съответния сектор – било то публичен или частен в отделните сегменти. Затова БАИТ ще продължи да развива взаимодействието си с държавните и обществени органи, за да се популяризират опита и постиженията на българските фирми от сферата на информационните технологии в една или друга област.

Още БАИТ Новини