• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Информация за предоставяне на референции за иновативност от БАИТ по ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“, Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации“

Уважаеми колеги,

 

БАИТ приема искания за издаване на референции за иновативност най-късно до 15.00 часа на 15.09.2017 г. /петък/.

Исканията се подават по електронен път на имейл bait@bait.bg .

Има такса за издаване и подготовка на референция, която е различна в зависимост от това дали компанията е член на БАИТ или не.

 

Пристигналите искания след 15.00 часа на 15.09.2017 г. няма да се разглеждат.

Още БАИТ Новини