• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Информация за предоставяне на референции за иновативност от БАИТ по ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020.

Процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията”Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации”Инвестиционен приоритет 1.1 „Технологично развитие и иновации”

 

 

Уважаеми колеги,

 

БАИТ приема искания за издаване на референции за иновативност най-късно до 12.00 часа на 29.03.2016/вторник/.

Исканията се подават по електронен път на имейл bait@bait.bg

Има такса за издаване и подготовка на референция, която е различна в зависимост от това дали компанията е член на БАИТ или не.

Пристигналите искания след 12.00 часа на 29.03.2016 г няма да се разглеждат.

 

 

Още БАИТ Новини