• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Меморандум за сътрудничество между БАИТ и МОН-15.12.07г.

БАИТ подписа меморандум за сътрудничество с МОН

 
15 декември 2007 г., София. Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) и Министерството на образование и науката (МОН) подписаха меморандум за съвместно сътрудничество при внедряването и прилагането на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за развитие на системата на образованието и подобряване на качеството на обучението. Документът бе скрепен с подписите на заместник министър-председателя и министър на образованието и науката Даниел Вълчев и председателя на УС на БАИТ г-н Боян Бойчев.
 
Основна цел на подписания документ е подобряване на координацията и съвместните действия между МОН и БАИТ за усъвършенстване на системата на образованието, чрез ускореното навлизане на информационните и комуникационни технологии в българското училище и превръщането им в неизменна част от процеса на преподаване. Съществено място в съвместната работа между просветното министерство и най-голямата браншова организация в сектора на тези технологии е създаването на софтуерни продукти за целите на образованието.
 
Страните се споразумяха да предприемат необходимите по-нататъшни стъпки за реализирането на Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.) и на Националната стратегия за въвеждане на КТ в българските училища, в това число по отношение на разработването на образователни услуги и софтуер, при изграждането на националната образователна мрежа.
 
МОН подкрепя инициативата на БАИТ „Компютър вкъщи” с цел осигуряване на условия на всеки млад човек за достъп до компютър при самоподготовка и за образование, чрез различни форми на дистанционно обучение.
 
От своя страна БАИТ ще съдейства на МОН в търсенето на оптимално решение за доставка на най-подходящата за целите на образованието техника, комуникации и образователен софтуер. Асоциацията ще окаже съдействие на МОН и при разработването на методика и насоки за провеждане на търгове за обществени поръчки в сферата на ИКТ, включително като предоставя разработени примерни проекти.
 
Съгласно подписания меморандум МОН ще съгласува с БАИТ методиката и насоките за провеждане на тръжните процедури в сферата на ИКТ преди утвърждаването им. Образователното министерство ще включва един или повече експерти, предложени от асоциацията, във всички етапи на подготовката на тръжните досиета, както и при оценката на търгове за обществени поръчки.
 
„Днес, 15 декември 2007 г., бе подписан настоящият меморандум между:
 …“

Още БАИТ Новини