• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

На 22 април 2009 г. представителните ИКТ браншови организации АСТЕЛ, БАИТ, БАСКОМ, Българска Уеб Асоциация, ИКТ Клъстер и СЕК подписаха Меморандум за сътрудничество

Водени от разбирането, че ускореното навлизане на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) във всички сфери на обществения живот създава предпоставки за по-добро управление на страната, нарастване на конкурентоспособността на българските предприятия и подобряване качеството на живот на нейните граждани съгласно общия стремеж на страните-членки на Европейския съюз за изграждане на Информационното общество: 

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

1. Да работят активно за ускореното развитие на информационните и комуникационни технологии в страната ни, за тяхното още по- пълно и ефективно прилагане в управлението на държавата, чрез създаването и изпълнението на държавни политики осигуряващи устойчиво развитие на Българската икономика и сектора на ИКТ.

2.    Да работят активно за усъвършенстване на образователната система в държавата чрез внедрявате на ИКТ в процеса на обучение и професионална квалификация. Активно да работят за реализиране на програма за изграждане на адекватни познания и умения за ИТ у населението, като част от общите мерки за конкурентоспособността на нацията.

3.    Да работят съвместно по изграждане на нормативната и законодателна база за обезпечаване на публично-частно партньорство. Приемат, че публично-частните партньорства дават възможност чрез обединяване на усилията на частния бизнес и държавата да се реализират държавни проекти, финансирани напълно или частично от частния бизнес с последваща експлоатация, което дава възможност за компенсиране липсата на търговски интерес в развитието на определени региони/индустрии/технологии.

4.    Страните, водени от необходимостта  за подобряване на ефективността на публичните разходи, ще работят за въвеждане на системен подход за координиране на значимите ИКТ проекти и съществено увеличаване на дела на публичните услуги предоставяни от частния сектор.

5.    Да работят активно за развитие и реализиране на интелектуалния потенциал на България. В тази връзка да се предприемат съвместни мерки за стимулиране на обучаващите се в областта на ИКТ и да се разработят планове за дългосрочни ИКТ проекти, които да мотивират кадрите да работят и творят в страната.

6.    Страните ще работят за създаване на адекватен пакет от мерки – законодателни, икономически, финансови за създаване на благоприятни условия за развитие на иновациите и тяхната индустриализация.

7.    В условията на глобална криза на доверието и крах на световната финансова система, всички страни ще работят за изграждане на бранд на България, като коректен член на  Европейския съюз, първокласен бизнес партньор и регионален център на иновации и устойчиво развитие.

Представителите на българския ИКТ сектор са готови да  изградят експертни комисии или други органи за съвместна работа, с цел формулиране и вграждане на горните принципи като основни приоритети на управлението, мониторинг и участие в последващото им изпълнение.

 

Още БАИТ Новини