• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Обява за провеждане на процедура за определяне на изпълнител

„Подготовка и извършване на услуги, свързани с дейността на Национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии“.
null null null

 

На основание чл. 11, ал. 1 и съгласно чл. 7, т. 1 от Постановление № 69 на Министерския съвет от 11 март 2013 г., и с оглед необходимостта от извършване на специализирани услуги по проект BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер, изпълняван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Българска асоциация по информационни технологии

в качеството си на бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова BG161PO003-1.2.02-0051-C0001/05.12.2012 г.

обявява процедура за определяне на изпълнител с предмет:

„ПОДГОТОВКА И ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА НАЦИОНАЛЕН ОФИС ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕН ТРАНСФЕР В СЕКТОРА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ”

Документи за информация и за кандидатстване можете да намерите тук – на официалния интернет адрес на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България www.eufunds.bg

 

Крайният срок за подаване на оферти е до 10:00 ч. на 21.05.2014 г.

Още БАИТ Новини