• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

OТВОРЕНО ПИСМО ДО МЕДИИТЕ

относно съществени пороци в предложените промени в Закона за електронно управление (ЗЕУ)

Уважаеми дами и господа,

 

Българската Асоциация по Информационни Технологии (БАИТ) изразява своята загриженост относно предложените промени в ЗЕУ, които биха довели до сериозни вреди в изграждането и функционирането на електронното управление и пазарната среда.

Внесеният в НС текст (Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронното управление, № 902-01-41 от 05 август 2019 г) определя със закон едно търговско дружество – „Информационно обслужване“ АД (ИО), като изключителен доставчик на ИТ услуги за част от публичната администрация. То не е държавно предприятие и в неговата собственост има частен капитал. Макар и малък процент, това е факт. Изборът е в противоречие на свободната конкуренция.

ИО е търговско дружество с частно участие. Дори и да се приеме за изцяло държавно, то при избора му не се спазва основния принцип на равнопоставеност между формите на собственост.

ИО е търговско дружество, работещо за печалба. Не е гарантиран обществения интерес и защита на конкуренцията след като не е определен механизъм за формиране на цени, при които ще предоставя услуги ИО и как ще се избегне злоупотреба с монополното положение спрямо администрациите, които ще са задължени да ползват единствено и само неговите услуги. Липсата на такъв механизъм и контрол върху прилагането му, създават предпоставка ИО да използва приходите от неограничените цени (злоупотребата с монополното положение) за нелоялна конкуренция спрямо останалите ИТ фирми.

Не е урегулирано кой и как ще упражнява контрол върху договорните отношения между посочените в списъка администрации и ИО.

Не са дефинирани критериите за определяне на администрациите от публичната администрация, които ще са задължени да ползват услугите на ИО? Списъкът не е ограничен с изключение на специално упоменатите в предговора ведомства.

 

Дейностите по предоставяне на услуги на администрации от Списъка трябва да не надхвърлят  капацитета на определения системен интегратор (в случая ИО). Превъзлагане на проекти и услуги, свързани с обслужването на администрациите от Списъка, на други частни ИТ фирми е заобикаляне на ЗОП. Трябва да има лимит, който да ограничава използването на чужд ресурс под всякаква, вкл. и прикрита, форма за не повече от 5% от възложените по този закон дейности и приходите от тях. Тази възможност (за съжаление и практика) за заобикаляне на ЗОП нарушава осигуряването на справедливи и равни условия на ИТ фирмите и освен че е в противоречие с правилата на ЕС и ЗЗК , води до разхищение на средства и ниска ефективност и ефикасност на инвестициите в е-управление. Недопустимо е създаване със закон на „стрелочник в гара разпределителна“.

Проблемът с допълването на ограничения капацитет на ИО чрез превъзлагане в противоречие на ЗОП е още по-остър и поради изключително разширените функции, които му се възлагат без да има аргументи за това – към осигуряване на работоспособността на информационните ресурси на администрациите са добавени изграждане и развитие на информационни системи:

Чл. 7с. Дейностите по системна интеграция включват изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните системи, използвани от административните органи.

Съществуват и редица други рискове, свързани с определянето на търговско дружество за  системен интегратор/оператор/администратор (в случая ИО). Например, при фалит ще е необходима недопустимата от ЕС държавна помощ, за да не се наруши работата на администрациите от Списъка.

Не е ясна мотивацията за избора на ИО. В мотивите не са изброени конкретни необходимости/предизвикателства и как ИО ги посреща по уникален начин. В Мотивите за предложението за ЗИД има 2 неясни изречения:

Четвъртата група изменения се отнасят до съобразяване в максимална степен с препоръките на ОИСР във връзка с дейността на държавно предприятие „Единен системен оператор“, което е невъзможно при широко разширяване на правомощията на предприятието. В тази връзка релевантният раздел II от Закона за електронно управление бе отменен, като дейностите по системна интеграция се възлагат на „Информационно обслужване“ АД с цел постигане на максимална ефективност и целесъобразност.

Като мотив, вместо аргументи и обяснение защо е целесъобразно това да е ИО, се казва „с цел целесъобразност се възлага на ИО“. Т.е. като мотив за решение се дава самото решение.

Като единствен аргумент защо не е подходящо описаното в текущия вариант на ЗЕУ държавно предприятие ЕСО се споменават препоръки на ОИСР. Такива, въпреки че са по важна за обществото и бранша ни тема,  не могат да бъдат открити сред публично достъпната информация (изпратили сме заявки до МС и ОИСР да ни бъдат предоставени, ако има такива). ИО има съществено преимущество, че като търговско дружество, има възможност да определя възнаграждения, с които да привлича и задържа ИТ специалисти. Но има пътища, по които да се осигури бюджет и заплащане на необходимите ИТ специалисти в държавно предприятие или администрация. Най-естественият подход – разширяване на функциите и капацитета на ДАЕУ не се разглежда, а се посочва търговско дружество с частно участие.

 

С това писмо, чрез вас, се обръщаме към народните представители, правителството и всички, които желаят изграждане и безпроблемно функциониране на електронно управление и нормална пазарна среда у нас, да не допуснат приемането на предложените изменения.

 

 

Управителен съвет на БАИТ

 

                                                                              

 

 

 

Още БАИТ Новини