• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Писмо до г-н Станишев относно наредбата за третиране на ЕЕО

Oтлaгане на приемането от Министерския съвет на Постановление за приемане на Наредба за изискванията за EEO

До:
г-н Сергей СтанишевМинистър Председател на Р България
г-н Даниел ВълчевМинистър на образованието и науката
г-н Джевдет Чакъров –  Министър на околната среда и водите
г-жа Емилия МаслароваМинистър на труда и социалната политика
 
Копие до:
г-н Пламен Вачков
Председател на Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
д-р Желязко ХристовПредседател на КНСБ
д-р Константин ТренчевПрезидент на КТ “Подкрепа”
ст.н.с.инж. Снежана ХристоваПредседател на Българската браншова камара по електронна промишленост и информатика
д-р Румен АтанасовПредседател на Камарата на електротехниката в България
 
Уважаеми дами и господа,
 
За пореден път Ви призоваваме да отложите приемането от Министерския съвет на Постановление за приемане на Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО).
Позволете ми да Ви уверя, че прекрасно разбираме и приемаме своята отговорност по отношение на изпълнението на ангажиментите на българската държава по договора ни за присъединяване към Европейския съюз. Едновременно с това сме убедени, че с формалното приемане на горепосочената наредба, няма да се постигне изпълнението на целите на европейската директива.
Приложени, изпращаме Ви т.нар. финансови разчети на МОСВ, за въвеждане на т.нар. “продуктови такси” за излязло от употреба електрическо и електронно оборудвани (ИУЕОО) и опит за анализ на отражението им върху цените на стоки за хората и върху инфлацията – любезно предоставени ни на срещата за обсъждането им от Зам. Министъра на МОСВ – г-н Чавдар Георгиев и екипа му на 17.03.2006 г.
Изпращаме Ви ги, защото по наша преценка те са не са достатъчно съгласувани с българския бизнес. Представени в този вид, заедно със съответните проекти за нормативна уредба по темата ИУЕОО те:
1.      Не гарантират по какъвто и да е начин изпълнението на целите по европейските директиви, което би трябвало да е крайната цел. Не може приемането на наредбата да бъде самоцел.
2.      Трудно могат да бъдат съгласувани, защото не са мотивирани и прозрачни.
3.      Априори отново предполагат един небалансиран ангажимент на държавата да решава проблеми на гражданите, на гражданското общество и на българския бизнес.
4.      Подценяват потенциала на гражданите на държавата и на нейния бизнес, да изпълняват директивите на ЕС, чрез прилаганите в цяла Европа колективни схеми за ИУЕОО.
5.      Уреждат напомпване на сериозен финансов ресурс под разпореждане на един управителен съвет (този на ПУДООС), практически без определяне на конкретни приоритети и без парламентарен бюджетен контрол.
6.      Аристократично подминават отражението на “разчетите” за исканите такси върху цените на стоки за хората, ръста на инфлацията в страната и пораженията върху конкурентоспособността на българската икономика, при това без никаква форма на социално партньорство преди удара (за конкретни стоки ударът надминава 10 % увеличение на цените на дребно). Не съдържат идеи и механизми за предварително информиране на хората и за привличането им като съмишленици – напротив – залагат на бързо и изненадващо въвеждане на такси за вносители и производители и респективно увеличение на цените.
7.      С лека ръка налагат стратегия за нецелесъобразност на инвестиции в България по темата ИУЕОО, отхвърлят възможностите за привличане на средства по присъединителни фондове и налагат модел за хранене на други икономики (освен “стратегията” за “инвестиране” в 15 площадки за страната за подготовка на ИУЕОО за износ).
8.      Изкуствено налагат облагането с ДДС и на т.нар. продуктови такси, което увеличава предвижданите им драстични размери с още 20 % неоправдан с нищо приход за фиска и т.н.
 
Уважаеми дами и господа,
 
На посочената среща в МОСВ и в духа на добрите европейски практики, поискахме, бяха ни обещани, но за жалост не ни бяха предоставени:
  • Отчет на ПУДООС за 2005 година (този за 2004, който е публично достъпен, за нас е притеснителен);
  • Технология и форми за кандидатстване пред МОСВ за колективни и индивидуални схеми по смисъла на проектите за нови нормативни документи (ако до това все пак се стигне);
  • Ясни експертни разчети (калкулации) на предвижданите продуктови такси за ИУЕОО по отделни конкретни компоненти (ако и до това все пак се стигне).
Уважаеми дами и господа,
 
Разчитаме на енергичната Ви намеса, за намирането в реален диалог и с реални субекти на адекватни решения, които са съобразени:
  • С реалностите в Р България днес и с интересите на българските граждани и на българския бизнес;
  • С истински изисквания на директиви на ЕС (защото няма такива, които да предписват държавно лидерство, държавен монопол и произволно харесани “продуктови такси”, приходите от които да се разпределят непрозрачно).
 БАИТ продължава да вярва, че възможностите за диалог по темата ИУЕОО не са изчерпани и отново декларира, че желае да бъде партньор на Правителството по всякакви въпроси на българското общество в областта на информационните технологии и за просперитета на страната ни като равноправен член на ЕС.

Още БАИТ Новини