• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Писмо до г-н Станишев

Становище на БАИТ по проект на постановление на МС
До г-н Сергей Станишев

Министър Председател
 
До г-н Николай Василев
Министър на държавната администрация и административната реформа
 
До г-н Даниел Вълчев
Министър на образованието и науката
 
До г-н Джевдет Чакъров
Министър на околната среда и водите
 
До г-н Пламен Вачков
Председател на Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
 
ОТНОСНО:             Проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на                     Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо                       и електронно оборудване и третиране и транспортиране на                               отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ЕЕО)
 
 
Уважаеми господин Министър Председател,
Уважаеми господа,
 
БАИТ подкрепя необходимостта от въвеждане в страната на ясни и конкретни европейски правила за поведение, за разпределяне на задълженията и отговорностите между държавата, стопанските субекти и гражданите, в областта на третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.  Не можем обаче да подкрепим начина и средствата, с които това се предвижда.
 
С настоящето изразяваме тревогата на 168 фирми – членове на БАИТ, които  формират над 61% от пазара на информационни и комуникационни технологии в България, от готвения проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на посочената по – горе Наредба.
 
Наскоро бяхме поканени от МОСВ, да присъстваме на обсъждане на предлагания проект, без възможност за подготовка по обемистата и специфична материя. През изминалите оттогава седмици, правим безуспешни опити за среща с представители на МОСВ, за да изкажем мнение. И доколкото в проекта са заложени спешни срокове за влизане в сила на новата нормативна уредба, то адресираме до всички Вас настоящето, с очакване за енергична намеса.
 
Наредбата предвижда производителите и вносителите на ЕЕО да заплащат продуктови такси по чл.36 от ЗУО, освен ако изпълняват задълженията по Наредбата индивидуално или чрез колективни системи, осъществявани от организация по оползотворяване :
 
1.      До 01.07.2006 година, когато се предвижда да влезе в сила постановлението на Министерския съвет, не е възможно, нито теоретично, нито на практика, да бъдат изпълнени изискванията на новата уредба и да бъдат изградени колективни системи, както и не е възможно създаването на регламентираната организация за индивидуално изпълнение на задълженията от страна на производител или вносител. Остава алтернативата да бъдат заплащани продуктови такси на държавата в планиран значителен размер.

2.      Предвидените такси за излязло от употреба ЕЕО са необосновани. Какво и как се калкулира във всяка отделна такса, как са мотивирани стъпките на нарастване на таксите в следващите 3 години – сериозен отговор на този въпрос МОСВ не пожела да ни даде.

3.      Необоснованите размери на таксите и свързаните с прилагането им поредица от допълнителни разходи (етикиране, инструкции за употреба и др.), пряко и прекомерно ще увеличат цените на ЕЕО (там освен компютърна техника, попадат и всички домакински уреди, аудио техника и т.н.) и съответно ще напомпат инфлация. Още повече, че според проекта на Наредбата т.нар. продуктови такси, в случая на внос, ще се облагат и с ДДС по митническа декларация.

4.      Намерението, със събраните суми от продуктови такси да бъдат финансирани частни и общински проекти по опазване на околната среда, посредством ПУДООС, поставя ред въпроси:

·         как платците на тези такси (пряко стопанските субекти и косвено всеки български потребител чрез увеличената цена на ЕЕО), ще станат съмишленици на идеологията и участници в действията за чиста околна среда;
·         каква информация и как ще получават;
·         какви разчети са направени за количества отпадъци от ЕЕО и за цените за тяхното преработване;
·         за какви проекти и по какви критерии ще бъдат разпределяни събраните средства;  
·         кой орган ще взема решенията за финансиране на проекти и по какви приоритети (УС на ПУДООС или друго);
·         кой ще контролира този орган;
·         каква информация и как ще бъде огласявана;
·         какви форми за обществен контрол ще действат и т.н.
 
Основание за горната позиция ни дават както текстовете на проектите за постановление и наредба, които са подготвени да бъдат внесени в Министерския съвет, така и противоречивият опит от последните 2 години по приложението на нормативната уредба за отпадъците от опаковки, батерии и др.
Очакваме енергичната Ви намеса за:

·          Спиране на проектите за постановление и наредба;
·          Анализ на резултатите от приложението на нормативната уредба за отпадъците от опаковки, батерии и оценка на дейността на ПУДООС – коригиращи въздействия;
·          Икономическа обосновка на предлаганите размери на продуктови такси;
·          Обсъждане на разумен срок за влизане в сила на новата уредба;
·          Диалог със социалните партньори за отражението върху цените и инфлацията;
·          Диалог със стопанските субекти и потребителските организации за отразяване в проектите на разумните идеи и предложения;
·          Анализ на опита в други страни членки на ЕС, които са в етапа на подготовка на вътрешна уредба по въпросите на ЕЕО.
 
БАИТ желае да бъде коректен партньор на държавата и ще окаже възможното съдействие за доработката на готвените проекти, в т.ч. и заедно с асоциациите на вносителите на черна и бяла техника.
 
 
С уважение:
Златко Златков
Председател на УС на БАИТ

Още БАИТ Новини