• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Писмо-заявление до министър-председателя

Писмо до Министър - председателя за нарушения по ЗОП

До
Г-н Сергей Станишев, Министър председател на Република България
 
Копия до:
г-н Николай Василев, Министър на държавната администрация и административната реформа
 
г-н Румен Овчаров, Министър на икономиката и енергетиката
 
г-н Пламен Вачков, Председател на Държавна агенция за информационни технологии и съобщения
 
г-жа Гинка Драганинска, Директор на Агенция за държавна финансова инспекция
 
г-жа Миглена Павлова, Изпълнителен директор на Агенция за обществени поръчки
 
г-н Петко Николов, Председател на Комисия за защита на конкуренцията
 
г-н Борис Велчев, главен прокурор на
Република България
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
от Българската асоциация по информационни технологии
 
 
Относно: Нарушения на Закона за обществените поръчки и открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка и изграждане на Интеграционна система на електронно правителство” на Министерство на държавната администрация и административната реформа
 
 
 
Уважаеми г-н Министър председател,
 
Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата и представителна браншова асоциация в сферата на информационните и комуникационни технологии у нас. В нея членуват директно 170 фирми, а заедно с колективните си членове, БАИТ представлява над 210 реално действащи фирми, голяма част от които са водещи в своята област. Фирмите от БАИТ формират близо 70 % от пазара на информационните и комуникационни технологии в България и изпълняват над 73% от обществените поръчки.
БАИТ винаги е провеждала последователна принципна политика за подобряване на пазарната среда, за усъвършенстване и стриктно спазване на Закона за обществените поръчки с оглед намаляване до минимум на корупционните практики в сектора на нашите компетенции – информационните и комуникационни технологии. Като организация, която обединява конкуриращи се помежду си фирми, БАИТ винаги се стремяла да заема принципна позиция за стриктното спазване на ЗОП, без да подкрепя една или друга фирма.
Причина да се обърнем за съдействие към Вас е силно тревожната констатация, че с наближаване на приема на страната ни в ЕС вместо да настъпят очакваните подобрения в прилагането на Закона за обществените поръчки, ние сме свидетели на обратното. Провеждат се мащабни по обем и значение тръжни процедури с безцеремонно и тенденциозно подготвени тръжни документи, които фаворизират едни или други фирми, както и прилагане на всевъзможни процедурни хватки за отстраняване на нежеланите участници в търговете. Всичко това несъмнено води до разрастване на корупцията сред държавните служители, до неефективно използване и в крайна сметка – разпиляване на парите на данъкоплатците.
Краят на управлението на предишното правителство бе белязан с провеждането на няколко небивали до този момент по общата стойност на поръчката и породените скандали търгове за нуждите на системата на образованието. За отбелязване е, че всички тези търгове, макар и за нуждите на Министерство на образованието и науката, бяха организирани от „Агенция за развитие на съобщенията информационни и комуникационни технологии” (АРСИКТ) с директор Орлин Кузов, поделение на Министерството на транспорта и съобщенията, ръководено от г-н Николай Василев.
Скандалите около тях още не са отшумели, а последният и най-голям търг за „Доставка, изграждане и експлоатация на националната образователна мрежа в училищата” вече осем месеца е спрян от съда. За да се прикрие корупционният подход заложен още в документацията на търга и виновните действащи лица, сега се правят опити провалът на този проект да се представи пред обществеността като резултат от противоборството между двата консорциума от фирми.
И до този момент, една година по-късно, няма яснота колко и как набързо доставените в огромно за страната ни количество компютри за училищата се използват рационално и колко от тях още стоят неразопаковани в кашоните си, каква част от доставената техника съответства на спецификацията на тръжните документи. Никой досега не е дал отговор и на въпроса как и къде по най-мистериозен начин изчезнаха близо 1000 броя мултимедийни прожектори. Този сам по себе си куриозен случай стои открит вече година в общественото пространство, но още по-куриозното е, че никой и не проявява желание да го изясни. Вместо това МОН в момента провежда процедура за нови 2000 мултимедийни прожектора. Каква е гаранцията, че при повторението на същия подход, няма да се стигне до същите резултати?
При всички тези случаи БАИТ реагира открито, като остро протестира пред министър Василев и изнесе конкретни факти, уличаващи корупционните схеми на тези търгове. Писмо с такъв характер бе изпратено до министър председателя на предишното правителство. Резултатът бе, че никой не пожела да се вслуша в гласа на ИКТ бранша, представляван от най-голямата браншова организация и резултатите са налице.
Списъкът с конкретни факти и подобни практики е твърде дълъг, което определено говори за трайна негативна тенденция на все по-дълбоко затъване на търговете за обществени поръчки в блатото на корупцията. Допълнителни възможности за това дават и някои от последните промени в ЗОП, които позволяват избора на само една валидна оферта, манипулиране на цената на тръжното досие, липса на ефективен контрол по същество за съответствието на доставената техника и услуги с оферираните, а системата за обжалване на практика е блокирана.
Конкретен повод да се обърнем към Вас за намеса е провеждащата се в момента открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка и изграждане на „Интеграционна система на електронното правителство” от Министерство на държавната администрация и държавната реформа.
Като отчитаме изключителната важност на това действие на министър Николай Василев, което има дългосрочно стратегическо значение за изграждане на боксуващата от години система за т.нар. „електронно правителство”, категоричното ни становище, е че такива задачи трябва да се решават чрез предварителен професионален дебат, с участието на най-голямата браншова организация БАИТ.
Вместо това, за пореден път подготовката на тръжната процедура бе извършена при пълно информационно затъмнение, а ИКТ общността бе сюрпризирана с документация, която по най-безцеремонен начин предрешава избора. Това предизвика енергичния официален протест от страна на представителствата на водещи световни компании, които заедно с още много български фирми потърсиха съдействието на БАИТ. Няколко фирми вече обжалваха пред съда процедурата по обявяване на търга.
След открито обсъждане на проблема БАИТ изпрати писмо до министър Николай Василев с мотивирано настояване за спиране на откритата процедура и нейното повторно обявяване, след преработка на документацията. Вместо да поеме протегната от бранша ръка министър Василев отговори напълно формално в стил, който вече познаваме от предни години. Това ни принуждава да потърсим съдействието и на министър председателят на държавата ни.
Проблемът е преди всичко принципен и затова БАИТ застава зад своите членове в защита на спазването на принципите на равнопоставеността и откритостта, за спазване на ЗОП. Кои са най-съществените възражения срещу обявената тръжна процедура:
–                     Същината в решението на задачата е в разработката и доставянето на специализиран системен и развоен софтуер и консултантски услуги. Изискванията към тях обаче са така неясно и обтекаемо дефинирани, че за никой от непосветените, т.е. предварително избраните фирми, не може да стане ясно какви точно са изискванията на възложителя, нито на каква база са оценени офертите, напълно отпада и възможността за контрол върху изпълнението на поръчката. Всичко това, съчетано със силно, необичайно изтеглената напред във времето схема за изплащане на възнаграждението, недвусмислено подсказва, че ще бъде похарчена внушителна за страната ни сума от порядъка на 6 милиона лева, без държавата да получи работоспособна система, а внедряването на „електронното правителство” ще продължи да се отлага за неопределеното бъдеще.
–                     За разлика от съзнателно замъглените изисквания към софтуера, в частта си с изисквания към техниката документацията е до такава степен „изпипана”, че недвусмислено и еднозначно сочи един-единствен възможен производител. По най-категоричен начин са отрязани възможностите на всички останали водещи световни производители на аналогични технически решения. Това недвусмислено показват направените от световно утвърдени компании анализи на документацията, с тези факти е запознат писмено и министър Василев.
–                     В противоречие на лансираната от правителството стратегия за приоритетно развитие на ИКТ технологиите и нормалното за всяко правителство задължение да подкрепя националния бизнес, документацията на търга е така подготвена, че да елиминира отдалеч възможността за участие в търга на български фирми. Поставени са задължителни изисквания за поне пет инсталации, обслужващи държавни институции в пет държави, членки на ЕС, участие в консорциума на поне двама професора по административно право, минимум една инсталация, която да обслужва поне 2000 вътрешни потребители в 30 географски разпределени обекти на управление и редица други очевидно неизпълними за българска фирма и същевременно ненужди условия.
–                     Авторите на документацията са се презастраховали чрез поставяне на още две бариери, които да спрат нежеланите участници в търга: необичайно високата и напълно неоправдана цена на документацията – 2000 лв., привидно прекалено високите квалификационни изисквания към кандидатите за оборот, гаранции и пр.
 
Като изхождаме от стратегическата важност на проекта за въвеждане на системата „електронно правителство” се обръщаме към Вас, г-н Станишев, с молба да разпоредите спешна проверка на изнесените факти, за които има предостатъчно документи. Настояваме така обявената обществена поръчка, както и всички други, стратегически важни за държавата, поръчки от подобен род да бъдат спрени и наново подготвени при стриктно спазване изискванията на ЗОП и отчитане интересите на държавата и обществото. Такива в момента са обществените поръчки обявени основно от две министерства, това на МДААР и МОН. И в двете технологията при подготовка на тръжните процедури е сходна с описаната в писмото, което има и своето кадрово обяснение.
Единствено незабавното спиране на тръжните процедури, организирани по този порочен и вреден за държавата ни начин, ще позволи да бъде избегнат този, а и следващите обществени скандали, обжалване на процедурите в съда и изнасянето пред широката общественост на фактите около тях.
Поради липсата на време сме принудени да оповестим публично съдържащите се в писмото факти.
 
 
С уважение:
 
 
Златко Златков
Председател на УС на БАИТ

Още БАИТ Новини