• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

ПОСТОЯНЕН КОМИТЕТ „ИКТ И ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО” КЪМ КОНФЕДЕРАЦИЯТА НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ И ИНДУСТРИАЛЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ /КРИБ/ ПРОВЕДЕ СВОЕТО ПЪРВО РАБОТНО ЗАСЕДАНИЕ

Заседанието протече при следния предварително обявен дневен ред:
1. Конституиране на комитета.
2. Приемане на програма за работа на ПК „ИКТ и електронно правителство” през 2010 г.
3. Структуриране на комитета и избор на ръководство.

Участниците в заседанието избраха за съпредседатели на постоянен комитет „ИКТ и електронно правителство” към КРИБ Саша Безуханова, директор „Публичен сектор” за Централна и Източна Европа на Hewlett-Packard и Теодор Захов, председател на УС на Българската асоциация  по информационни технологии /БАИТ/.

Участниците в дискусията дефинираха следните приоритети на постоянен комитет „ИКТ и електронно правителство”:

1.Изграждане на модерна ИКТ инфраструктура.

2. Приемане на законодателство, което създава благоприятна среда за работа на ИКТ компаниите.

3. Изграждане на електронно правителство: като услуги от полза за бизнеса и за намаляване на бюрокрацията и създаване на пазар за електронни услуги за гражданите; като възможности за бизнес на компаниите от ИКТ сектора, свързан с практиката на обществените поръчки. Предприемане на действия за подобряване на практиката на обществените поръчки в сектора на ИКТ и електронното правителство.

5.Стимулиране и подпомагане на позиционирането на компании от ИКТ на международните пазари.

6. Убеждаване на българските компании, че ще станат по-конкурентоспособни чрез възприемане на IT решения.

7. Подготовка на кадри за ИКТ сектора с цел превръщането на България в доставчик на ИТ услуги с висока добавена стойност.

8. Branding на България чрез водеща роля на ИКТ индустрията.

9. Полагане на усилия за провеждане на държавна политика в ИКТ сектора и създаване на стратегия за развитието му с цел превръщането му в двигател на икономическия растеж.

10.Решаване на проблема с неизплатените задължения на държавата към компаниите от ИКТ сектора като част от цялостните усилия на КРИБ за решаване на този проблем.

Те се обединиха и около тезата, че КРИБ трябва да върне интереса на правителството към ИКТ сектора.

 

Още БАИТ Новини