• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Проект за директива на ЕС – 28.05.2007г.

Проект за директива на ЕС

Европейската комисия предлага да включи софтуера и другите данни в приложното поле на Директивата за продажбите на потребителски стоки
 
Дирекция „Защита на потребителите” към Европейската комисия, ръководена от комисар Меглена Кунева, предлага да се разшири приложното поле на „Директивата за продажбите на потребителски стоки”[1], така че то се разпростре и върху „софтуера и другите данни”. До настоящия момент в обхвата на закрила на тази Директива попадат единствено и само движими материални вещи, във връзка и по повод на които се осъществяват сделки с потребители.
На територията на Европа вече съществува ефективен режим за закрила на потребителите на софтуер, отразен в Директивите за дистанционните продажби, за електронната търговия, за нелоялните търговски практики и за нелоялните условия на потребителските договори. Тази законова рамка се допълва и от многобройните мерки, които се предприемат от софтуерните производители с цел опазване и гарантиране на правата и интересите на потребителите.
Пред индустриите от областта на информационните технологии не стои въпросът, дали последните следва да поемат определени ангажименти за защита на своите потребители. Независимо от това обаче, предлаганото разширение на Директивата би се оказвало крайно нецелесъобразно и би могло да доведе до ограничаване, както на софтуерното развитие, така и на технологичните иновации на територията на Европа.
Директивата за продажбите на потребителски стоки предвижда минимална двугодишна отговорност на продавачите, чиито потребителски стоки не отговорят на условията на договорите за продажба и не съответстват на техните цели. Докато остава неясен въпросът как Комисията предвижда да разшири приложното поле на Директивата, следва да бъдат отчетени и следните обстоятелства:
·         Предлаганото разширение по отношение на софтуера би могло да обхване практически неограничен брой стоки и услуги, в това число както готови продукти, така и даунлоуд, патч, ъпдейт, ъпгрейд и/или пробен (трайл) софтуер, независимо дали същият е комерсиален или с отворен код. Например, ако разширението на Директивата ще се прилага и по отношение на ъпгрейдите, то в такъв случай, преклузивните срокове, в които може да се търси отговорност ще следва да се подновяват при всяка една доставка на такъв ъпгрейд.
·         Гарантиране на пълно “съответствие” ще изисква предвиждането на всяко възможно използване на дадено софтуерно приложение. Практически невъзможно е да се предвиди всяко едно възможно използване на даден софтуерен продукт и на модификациите, осъществявани от неговите потребители. За да ограничат своята отговорност, доставчиците на софтуер ще трябва да предприемат допълнително и скъпоструващо тестване на своите продукти и дори тогава същите няма да могат да гарантират пълното им съответствие, особено когато продуктите им функционират с приложения, разработени от други доставчици.
·         Разширяването на Директивата би могло да ограничи взаимодействието. Разширяването на отговорността ще предизвика софтуерните разработчици да ограничат способността на техните продукти да си взаимодействат с приложения, разработени от други доставчици – дори и за най-стандартния софтуер се налага да функционира с голямо разнообразие от други софтуерни продукти и/или с определен хардуер. Каквато и да е липса на съответствие при функционирането между отделните приложения би могла да доведе до потенциална отговорност в резултат на несъвместимостта с дадено приложение на друга страна.
·         Софтуерните доставчици също така биха могли да понесат отговорността за действията, осъществявани от определени нарушители на закона.  Софтуерните технологии често биват обект на посегателство от страна на хакери или от страна на други лица с противоправно поведение в глобалната мрежа. Тези посегателства биха направили софтуерните доставчици уязвими, излагайки ги по този начин на потенциална отговорност по смисъла на предложеното разширение на Директивата.
·         Съобразно Директивата продавачите не биха могли да ограничат отговорността си чрез договорите, които сключват. Следователно, разпоредбите на Директивата ще имат преимущество пред разпоредбите на лицензионните договори за краен потребител (end-user license agreements/EULA).
·         Разширението на Директивата може да подкопае постиженията, постигнати в борбата с пиратството.Намаляването напоследък на ръста на софтуерното пиратство в България създаде по-благоприятна среда за доставчиците на софтуер. Тези усилия могат да бъдат подкопани от разширението на Директивата, излагайки по този начин местните разработчици на софтуер на по-големи рискове от реализирането на тяхната отговорност и направените от тях разходи и инвестиции.
Повече детайли относно предложенията на Европейската комисия могат да бъдат намерени на:http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/green-paper_cons_acquis_en.pdf


[1] Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на Европа относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (Directive 1999/44/EC on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees)

Още БАИТ Новини