• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Решения на Общото събрание на БАИТ – 17 януари 2006

На 17 януари 2006 г. в София се проведе заседание на Общото събрание на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) при следния дневен ред.
I. На събранието бяха приети за членове на асоциацията фирмите:
1. „Бончев и сие” СД

2. „Бора солюшънс” ООД

3. ЕТ „КО-МАТ”

4. „Мастерс – 2001” ЕООД

5. „Омнител” ООД

6. „Орак инженеринг” ЕООД

7. „Оракъл ийск центръл юръп лимитед” – клон България

8. „Хай компютърс” ЕООД

 
II. Събранието обсъди и прие отчета на УС на БАИТ за провеждането на БАИТ ЕКСПО 2005 и основните насоки за развитие на изложението и подготовката на БАИТ ЕКСПО 2006. Разгледани бяха и резултатите от социологическите проучвания, проведени сред посетителите и изложителите. Отчетено бе, че БАИТ ЕКСПО 2005 е преминало на добро ниво, при добра реклама и PR в печатните и електронни медии преди и по време на изложението. Външната реклама също е била на добро равнище. Към организацията от страна на „Булгарреклама” по време на самата изложба също няма съществени бележки.

По изложбена площ БАИТ ЕКСПО 2005 почти повтаря резултатите от по-предната година, а броят на посетителите има около 20% завишение. Отбелязано бе отсъствието на три големи фирми-дистрибутори, което от една страна е обяснимо, поради спецификата на дейността на такъв вид фирми и същевременно това е позволило на повече по-малки фирми успешно да привлекат вниманието на посетителите. Като сериозен успех бе оценена и церемонията по откриване на изложението с участието на министър-председателя г-н Сергей Станишев. Същевременно организаторите от УС на БАИТ подчертаха, че редица от техните първоначални намерения и поставени цели не са били постигнати в пълна мяра поради липса на време и кадрови проблеми в секретариата на БАИТ. Това ще бъде избягнато тази година, като подготовката на БАИТ ЕКСПО 2006 ще започне още от месец януари.

 
III. Общото събрание обсъди изпълнението на бюджета на БАИТ през 2005 г. и прие предложения от УС бюджет за 2006 г.

 
IV. Общото събрание отложи гласуването на разработения от УС на БАИТ актуализиран текст на „Стратегически цели на БАИТ” и „Задачи за изпълнение на стратегическите цели” за следващото събрание, за да има достатйчно време за запознаване с материалите и събиране на повече предложения от членовете на БАИТ.

 
V . Общото събрание прие предложеното от УС решение на страницата на асоциацията в Интернет да се разработи закрит форум, който да улесни своевременното запознаване и обсъждане от страна на членове на асоциацията на важни за БАИТ документи и въпроси.

 
VI. Общото събрание утвърди състава на Комисията по етика към БАИТ в състав:

  • Йордан Йорданов (Контракс ООД) – Председател
  • Петко Беляшки (Прима-Софт ООД) – Член
  • Николай Илиев (Датекс ООД) – Член
Комисията по етика, съвместно с УС на БАИТ, ще изработи актуализиран вариант на Етичния кодекс на БАИТ, който ще бъде обсъден и предложен за приемане на следващото Общо събрание на БАИТ.

Още БАИТ Новини