• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Събрание на БАИТ за WEEE

БАИТ организира колективна схема за ел.отпадъци

Обръщение на УС на БАИТ

 
 
Уважаеми членове на БАИТ,
 
С настоящото писмо бихме искали да споделим с вас добрите новини и да Ви запознаем с извършената до сега дейност по отношение на новоприетата Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.Наредбата има за цел да транспонира правото на ЕС и по-точно Директивата WEEE в РБългария. Представяме Ви накратко в хронологичен ред развитието на събитията, свързани с дейността ни по противодействието на влизане на акта в сила. Въпреки сериозните затруднения при осъществяване на комуникация и провеждане на конструктивен диалог с Министерство на околната среда и водите и нежеланието на МОСВ да чуе мнението на бизнеса и да разбере обикновената логика, постигнатото до момента би могло да се отчете като успех.
Представителите на БАИТ постигнаха един наистина сериозен пробив по един особено важен въпрос и това е резултат на активни действия, правилно избран тактически подход и най вече на мощната подкрепа на партньорските ни организации. Трябва да споменем особено активните ни колеги, които изнесоха почти цялата тежест на нелеката битка: г-н Петър Стефанов, г-н Златко Златков, г-н Милко Белев и всички членове на УС на БАИТ.
Нека проследим развитието на събитията:
  • В началото на м. януари 2006 г. експерт от МОСВ устно ни покани да присъстваме заседанието на новосформирана работна група в МОСВ. Ние помолихме за официална покана и отлагане на срещата, за да имаме възможност предварително да се запознаем с материята. Въпросът бе докладван на заседание на УС на БАИТ и бе определен представител, който да съдейства на МОСВ – г-н Петър Стефанов.
  • В края на м. януари поискахме икономическата обосновка на Продуктовите такси, която ни бе дадена едва на 16.03.06 г. с изискване да бъде „обсъдена” на следващия ден (17.03.2006 г.)
  • Министерството доста бави или въобще не отговаря на исканията на БАИТ за срещи. Само на една състояла се среща са предоставени икономическите обосновки на продуктовите такси. БАИТ не ги прие по две причини – не сме запознати с тях поради липса на време и най-вече, защото са пълни с абсурди. Поканените представители на другите министерства са абсолютно незапознати с материалите по същата причина.
  • Наредбата е публикувана в ДВ на 02.05.06 г. със срок за влизане в сила 01.07.06 г. Това е напълно невъзможен срок за организиране на каквато и да е колективна или индивидуална схема. Следователно се цели заплащането на Продуктова такса на държавата. Държавата не дава достатъчно време на бизнеса да избере друга алтернатива освен продуктовата такса.
  • Междувременно са изпратени три официални писма до Министър-председателя с копие до министрите на всички заинтересовани министерства. Под последното писмо подписи полагат и Председателите на КЕТБ и ББКЕПИ – нашите партньорски организации и съмишленици в дейността ни.
 
Вследствие на нашата активност отбелязваме и настъпилата промяна в мисленето и подхода на експертите на министерството и това ни дава надежда за по-ползотворно сътрудничество за в бъдеще по този и други подобни проблеми, свързани с хармонизацията на европейското и българското законодателство.
Тук е мястото да се отбележи, че в процеса на противодействието на влизането на Наредбата в сила към начинанието ни се присъединиха БСК, БТТП, АИК, БСЧП „Възраждане”, ССИ – всички най-големи работодателски организации в България. Всички ние формирахме единно общо становище по отношение на някои опорочени текстове и невъзможни изисквания на Наредбата за ЕЕО. Проблемът бе докладван на заседание на Съвета за тристранно сътрудничество, на заседание на Съвета за икономически растеж и всъщност благодарение на това „тропане по масата” властимащите осъзнаха за капана, заложен още с публикуването на нормативния акт през май и че изпълнението му на практика би довело до крайно неприятни последствия за гражданското общество.
На проведената на 22.06.2006 г. пресконференция с участието на ръководителите на БАИТ, КЕТБ, БСК, АИК и БСЧП, и присъствие на почти всички национални медии, бе недвусмислено заявено, че следващите стъпки за отлагане на Наредбата са граждански протест и искане на оставката на министъра на околната среда и водите. Ясно декларирахме, че това са крайни и сериозни мерки, но въпреки това ние имаме готовност да ги предприемем, за да защитим интересите си – на организациите си и на нашите членове.
Всъщност целта на всички ни е да мобилизираме усилията на обществото, държавната администрация, местните власти и бизнеса за внедряването на една работеща наредба, която да постига националните цели, във възможни за изпълнение срокове и при условия, отговарящи на европейските практики.
Генералният извод е, че обединявайки усилията си бизнес-асоциациите и работодателските организации постигат целите си, осигурявайки ясни правила и прозрачна среда, за по-доброто функциониране на пазарната икономика в страната ни.
 
И в заключение:
Победа е постигната, макар и частична.
·        На последната среща с министъра на околната среда и водите е постигнато споразумение за създаване на съвместна постоянна работна група, в която представители на бизнеса (включително БАИТ) заедно с експерти от МОСВ да заседават всяка сряда, да тълкуват текстове от Наредбата в помощ на бизнеса, да формулират и внесат конкретни предложения за промяна на несъответстващи текстове.
·        На 06/07/2006 г. на заседание на Министерски съвет г-н Министъра на околната среда и водите ще внесе предложение за отлагане на влизането в сила на Наредбата за 01/09/2006 г. Това предложение най-вероятно ще бъде гласувано от министрите.
·        На път сме да реализираме проекта си за създаване и регистриране на Дружество, имащо за цел да управлява Колективна схема за събиране и оползотворяване на отпадъци от електрическата и електронната индустрия. В това Дружество за учредители са поканени всички членове на БАИТ, имащи отношение към проблема с ел. отпадъците и намерение за намаляване на дължимата продуктова такса. Събрание за членовете на БАИТ е запланувано да се проведе на 06/07/2006 г. от 18:00 ч. в зала РУЕН на ИЕЦ.
 
Много от нас вече са заплатили през последните няколко дни при вноса на стоките си на митницата таксите за оползотворяване към ПУДООС. Въпрос на допълнително уточняване и споразумяване е как точно ще се процедира в този случай, но наша грижа и ангажимент е да Ви информираме за всички настъпили промени по отношение на изпълнението на наредбата.
 
Използваме случая да благодарим на всички онези от вас, които с подкрепата си, макар и косвено спомогнаха за успеха на начинанието ни. Всички ние вероятно ясно дефинираме индивидуалните си цели за лично развитие и бизнес просперитет, но в моменти като този е необходимо да обединим усилията си и да защитим правата си на граждани и стопански субекти. Това е и една от целите на асоциацията ни.
 
Нека си пожелаем повече подобни успехи за в бъдеще!
 
 
УС на БАИТ

Още БАИТ Новини