• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Фирми от сектор ИКТ могат да получат финансиране по ОП „Конкурентоспособност”

На 24 септември в ИнтерЕкспоЦентър се проведе семинар, организиран от БАИТ за членовете, чиято главна тема беше оперативната програма Конкурентноспособност към Европейския съюз.

На семинара управителят на „АДД Проекти и развитие” г-жа Ангелина Добрева представи възможностите на фирмите да участват със свои проекти по Оперативна програма „Конкурентноспособност”, която ще започне да действа от края на месец септември. Чрез нея фирми от ИКТ сектора могат да кандидатстват за безвъзмездно финансиране от ЕС на средства за изпълнение на инвестиционната си програма и трудови възнаграждения.

Всички фирми могат да кандидатстват за безвъзмездно финасиране до 2,5 млн. лв. и 70% от стойността на инвестициите им в хардуер (специализиран хардуер като сървъри, компютри или други ДМА съобразно дейността на фирмата. С финансирането може да се закупува и софтуер (лицензи или разработен по поръчка), който е необходим като платформа за създаване на собствени софтуери продукти или предоставяне на услуги. Важен детайл, който касае разработчиците на софтуер, е, че за да се получат средства за финансиране на разработка на софтуер, софтуерът не трябва да е предназначен за вътрешна употреба, например разработване на собствен софтуер за управление на стоки, който да се ползва само от фирмата, а да бъде разработван с цел продажба. Допустимо е атсоурсването на дейности към друг изпълнител, например доразработка на софтуер за интернационализация, извършване на консултантски дейности за стъпването на продукта на международния пазар и др.

Един от въпросите в залата касаеше допустимите ДМА, тоест тези, които се покриват от оперативната програма. Госпожа Добрева уточни, че грантовата схема покрива разходи само за дълготрани материални активи, които са пряко свързани с процеса на работа на фирмата и употребата им ще доведе до печалби. Това не включва софтуерни лицензи за работни места, като офис приложения и операционни системи, нито пък оборудване за работно място, въпреки, че могат да бъдат признати до 20% от разходите за ремонт на офис и довършителни работи.

Интересна подробност е, че вече някои банки отпускат кредити с обезпечение договора с Министерството на икономиката, което би позволило на много фирми да наберат средства за изпълнение на проектите си, преди получаването на грантовата сума, която се изплаща при реализирането на проекта.

Друг важен аспект, който касае всички участници, е съкратеният срок за разглеждане на проекти. Досега процедурата можеше да се проточи до 6 месеца, а в момента е съкратена на 4 месеца, с желанието да стигне до 3. Такова е и изискването на ЕС, а българското правителство вече е заявило желание да ускори този процес и да покрие норматива.

Лекторката спря вниманието си и върху отворения към момента конкурс за безвъзмездно финансиране на иновативни проекти до 390 000 лв и 90% от стойността на инвестициите във възнаграждения на служители, командировъчни такси за участия в международни изложения и панаири, закупуване на готов специализиран софтуер, всякакъв вид външни услуги, както и наеми и консумативи. Този конкурс обаче вече е в напреднал стадии и според г-жа Добрева, в момента има бюджет за не повече от 100 проекта, което означава, че конкуренцията ще е жестока и за да спечелят, проектите трябва да перфектно да доказват уникалността му. Документи за него могат да се подават до към края на март 2010 г.

Файлове: ICTpresentation2009

Още БАИТ Новини