• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Становище на БАИТ – 24.01.2007г.

Становище на БАИТ по повод на пресконференция

Становище на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ)
 
ОТНОСНО: Пресконференция на г-жа Саша Безуханова, генерален директор на Хюлет-Пакард България
 
На 24 януари т.г. г-жа Саша Безуханова, генерален директор на Хюлет-Пакард България, широко огласи пред представителите на медиите решението си за прекратяване на членството в Българската асоциация по информационни (БАИТ). Същевременно тя използва това си решение за необосновани нападки към най-голямата браншова организация в сектора, които не могат да бъдат оставени без отговор.
БАИТ е демократична организация и членството в нея е на доброволен принцип. Същевременно всеки неин член поема задължението да спазва устава на организацията и нейния Етичен кодекс за добросъвестно и с оглед принципите на свободната конкуренция и прозрачност в поведението си на пазара, към останалите фирми и към държавата. С оглед на това всеки член може да напусне организацията, когато прецени, че тези общовалидни за всички, независимо от големината им фирми, не го устройват или при несъгласие с провежданата от мнозинството в организацията политика.
Отнасяме се с разбиране и към необходимостта г-жа Безуханова да оправдае по някакъв начин факта, че ръководеното от нея представителство не е получило отпусната от държавата помощ в размер на 2,4 млн. лв. единствено и само защото не е съумяла в заложения в договора срок да представи необходимите документи, доказващи направените разходи, за които се иска помощта. Тази информация бе публикувана в пресата.
В публичната си позиция г-жа Безуханова се опитва да внуши, че БАИТ е способен да вмени на едно или друго държавно ведомство определена линия на поведение и да предопределя взимането на конкретни решения, което освен, че не е сериозно, но това вече действително поставя правителството на Република България в изопачена и недобра светлина.
По повод на решението на правителството да предостави на частна фирма финансова помощ в непознат досега за мащабите на страната ни размер – първоначално 15 млн. лева, които впоследствие станаха 2.44 млн. лв. Общото събрание на БАИТ, като върховен орган на организацията, единодушно прие декларация, в която ясно се изразява становището, че подобно действие е в пълно нарушение на Закона за защита на конкуренцията и грубо нарушава принципите на равнопоставеност на пазара. Същевременно, като отчита все по-задълбочаващата се криза поради липса на достатъчно специалисти в сектора на информационните и комуникационни технологии, членовете на БАИТ отправиха предложение правителството целево и на конкурсни начала да субсидира центровете, призвани да подготвят такива специалисти – висшите учебни заведения.
Съгласно закона общите събрания на БАИТ се свикват с предизвестие от един месец и г-жа Безуханова лично можеше да обясни и защити пред останалите членове необходимостта за нейната фирма да бъде направено такова изключение, за да бъде подпомогната със средства от държавния бюджет, когато проблемът с подготовката и обучението на кадрите стои еднакво остро пред всички. Тя това не направи.
Обвинението на г-жа Безуханова, че БАИТ не представлява интересите на Хюлет-Пакард, в случая е напълно основателно, защото основен принцип в дейността не само на БАИТ, но и на всяка демократично устроена организация е да защитава колективните, принципни интереси, интересите на обществото като цяло и никога да не обслужва една или друга фирма, колкото и голяма да е тя. Принципите и механизмите на вътрешен контрол, които действат при всяка демократична организация, напълно изключват това.
Интересът на чуждестранните инвеститори към България по никакъв начин не се определя от това дали ръководителят на една или друга фирма е издействал мощна финансова подкрепа от страна на държавата, а от стриктното спазване на законите и функционирането на нормално пазарно стопанство при пълна прозрачност и равнопоставеност на фирмите. Това са принципи, от които БАИТ никога няма да се откаже и тяхното спазване е основно изискване за членство в асоциацията.
Прилагаме и приетата от Общото събрание на БАИТ декларация от 14 декември 2006 г., която същият ден бе изпратена и до всички медии.
БАИТ

Още БАИТ Новини