• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Становище на БАИТ за програмата „Компютър в къщи” и нейната реализация

Дейността на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) през последните пет години неразривно се свързва и с непрестанните усилия за реализация на програмата „Компютър в къщи” (Home PC).

Целта на програмата „Компютър в къщи” е с помощта на финансова помощ от страна на държавата българските ученици и студенти да получат достъп в дома си до съвременна компютърна техника, която да послужи най-ефективно за целите на тяхното образование и повишаване на квалификацията им. Съвременната образователна система все повече разчита на новите методи и форми на обучение, включително и на дистанционното, базирани на възможностите на компютърната техника и Интернет. Овладяването на работата с нея е само началното стъпало в изграждането на знаещи и можещи млади хора и превръщането им в специалисти, от каквито страната ни изпитва все по-остра нужда. Това обаче не може да стане само чрез организираните форми на обучение. За ефективен процес на самоподготовка задължителното изискване е притежание на личен, т.е. персонален компютър в дома. Затова държавата трябва да подпомогне този процес чрез разумна инвестиция, която да създаде предпоставки всеки български дом, в който растат ученици, да разполага с компютър, образователен софтуер и Интернет свързаност. Това е задължителна предпоставка за реализация на реформата в образованието.

През годините бе извършена мащабна работа за популяризиране на целите на тази програма сред широката общественост, за привличане на съмишленици сред депутатите и висши държавни ръководители за нейното включване в програмите на правителството и обезпечаване с необходимите средства от държавния бюджет. За целта БАИТ е осъществил множество срещи и контакти с министри и депутати, давани са няколко пресконференции, инициативата получи гласно подкрепа и от страна на президента г-н Първанов. Извършено бе задълбочено проучване на световния опит, проведени бяха и редица срещи с водещи производители на хардуер и софтуер с оглед привличането на съдействието им при осъществяване на програмата.

„Компютър в къщи” е залегнала в плановете за работа на Държавната агенция по информационни технологии, а нейният председател г-н Пламен Вачков се е заангажирал лично да доведе до успешен край реализацията на програмата. През миналата година бе постигнат значителен напредък в тази насока. ДАИТС и БАИТ разработиха съвместно два осъвременени подробни варианти за внедряване на програмата, включващи механизъм за справедливо и целесъобразно предоставяне на компютърната техника на учениците, отговарящи на определени условия, конкретни предложения за нейното финансиране от държавата и система за контрол върху целесъобразното изразходване на средствата. С оглед на конкретните за момента възможности, породени от предстоящото разпределение на бюджетния излишък за 2008 г., г-н Вачков изпрати писмо с мотивирано предложение от тези средства да бъде финансиран първият етап на програмата, предвиждаща финансиране за тригодишен период на около 100 000 компютърни системи и софтуер за българските ученици.

За голямо съжаление това стратегическо за бъдещето на нацията ни предложение не намери очакваното решение, макар че постигането му бе по-близко отколкото когато и да било досега. Постигнатото все пак е солидна основа, от която БАИТ и ДАИТС ще продължат работата до постигане на окончателния успех нещо, което в десетки други държави вече отдавна е направено.

Внедряването на програмата „Компютър в къщи” има и силен социален елемент. От една страна тя ще стимулира развитието на талантливите деца. От друга, ще способства за преодоляване на съществуващото разделение на населението по икономически признак и ще даде възможност на повече деца от семейства с ниска платежоспособност за достъп до възможностите и знанията, които предоставят информационните технологии.

Наличието на компютър в дома ще способства също за използване от населението на все повече електронни услуги  – от предвидените в програмата „Електронно правителство” до всички останали като електронна търговия, банкиране и др. Не на последно място ще даде положително отражение и на процеса на преквалификация на част от населението за намиране на по-високо квалифицирана работа.

Реализацията на „Компютър в къщи” ще даде мощен стимул за развитие на софтуерната индустрия в областта на образователния софтуер.

Това са цели от общонационално значение и БАИТ категорично ще настоява да получи подкрепата на всички основни политически партии в предстоящите си традиционни предизборни срещи, които вече проведе или ще проведе в следващите месеци.

БАИТ винаги е търсила максимално широко сътрудничество в тази насока. Младежта на България не е политически оцветена и е бъдещето на нацията.

Асоциацията също така е категорична, че тази и други подобни инициативи по никакъв начин не трябва да бъдат използвани за търговски цели от една или друга формация. За съжаление на такъв опит станахме свидетели през последните дни.

Всякакви подобни действия могат само да опорочат идеалните цели на програмата на БАИТ „Компютър в къщи”и да отдалечат нейната реализация в България.

 

Още БАИТ Новини