• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Становище на ИКТ сектора в България относно проект на Закон за предучилищното и училищното образование

Асоциация Телекомуникации (АСТЕЛ), Българска Асоциация по Информационни Технологии (БАИТ), Българска Асоциация на Софтуерните Компании (БАСКОМ), Българска Уеб Асоциация (БУА), ИКТ Клъстер

Във връзка с наскоро внесения в Народното събрание проект на Закон за предучилищното и училищното образование, браншовите асоциации в сферата на информационните и комуникационните технологии се обединиха около общо становище, което бе внесено в Народното събрание на 18.04.2012 г.

Становището обръща внимание на острата нужда от цялостно реформиране на образователната система в България и необходимостта от подобряване на качеството на образованието за всички български деца, което ще осигури конкурентоспособност, високо качество на живот и устойчиво развитие на България.

Обединената работна група по образованието на браншовите ИКТ организации изработва качествени и количествени изисквания към образователната система – на училищно и университетско ниво, които ще бъдат представени на държавните и образователните институции през м. септември 2012 г. 

Още БАИТ Новини