• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Становище от името на БРАИТ

Становище от името на БРАИТ по повод на Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, № 054-04-67, внесен на 18.03.2020 г. от г-жа Менда Стоянова и група народни представители.

До

Г-н Бойко Борисов

Министър-председател на Република България

 

Копие:

Г-жа Цвета Караянчева

Председател на Народното събрание

 

Г-жа Анна Александрова,

Председател на комисията по правни въпроси

 

Г-жа Менда Стоянова

Председател на комисията по бюджет и финанси

 

Г-н Пламен Нунев,

Председател на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред

 

Г-н Владислав Горанов

Министър на финансите на Република България

 

Относно: Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, № 054-04-67, внесен на 18.03.2020 г  от г-жа Менда Стоянова и група народни представители

 

Уважаеми господин министър-председател,

 

Страната ни се намира в извънредна ситуация на криза, която изисква мобилизация държавата, експерти и мерки за овладяването й, които ние подкрепяме. По повод на Законопроект за мерките по време на извънредното положение, обявено с решение от 13 март 2020 г. на Народното събрание, № 054-04-67, внесен на 18.03.2020 г. от г-жа Менда Стоянова и група народни представители, със силна тревога изразяваме становище от името на БРАИТ – Българска Работодателска Организация Иновативни Технологии:

 

1.    Авансови вноски по ЗКПО

Предложено е авансовите вноски за месеците от януари до юни 2020 (съответно първо и второ тримесечие) да бъдат правени въз основа на печалбата, декларирана за същия период на 2018г., намалена наполовина. Напомняме, че от доста години историческият подход за определяне на авансови вноски (върху минали печалби) беше изоставен и заменен с определяне на базата на прогнозни резултати. При рязко настъпилата криза в момента, историческа референция към икономически силната 2018 година би утежнила допълнително доста предприятия, които не само няма да отчетат печалби, но се тревожат за собственото си оцеляване. Засегнати могат да са цели сектори – например туризъм, транспорт, дистрибуция, както и производства, свързани с уязвими сектори – например автомобилния.

В тази връзка предложението ни е текстът от Допълнението, засягащ авансовите вноски, да отпадне, и те да се определят на принципа на сега действащия закон – чл. 83 и сл. от ЗКПО.

 

2. Срокове за административни производства

В първоначалния законопроект се предвиждаше за срока на извънредното положение да спрат да текат всички процесуални срокове по съдебни, административни, арбитражни и изпълнителни производства.

Направените предложения за допълнения между първо и второ четене не предвиждат спиране на сроковете по висящи административни производства. Изрично е посочено, че срокове за обжалване на административни актове, сроковете по Закона за административните нарушения и наказания и сроковете по „данъчните закони“ не спират да текат. Това няма да обхване и сроковете по данъчни ревизии и проверки, по които сроковете за предоставяне на документи и информация са обикновено доста кратки (между 7 и 14 дни). Същото важи и за сроковете по Закона за административните нарушения и наказания, съгласно които например наказателно постановление се обжалва в 7-дневен срок.

 

Продължаването на административни производства по време на извънредно положение може да доведе до причиняване на вреди на граждани от държавата, а продължаването на сроковете за обжалване на административни актове поставя под въпрос упражняването на основното право на защита на гражданите, гарантирано от чл. 122 от Конституцията и чл. 6 от Европейската конвенция за правата на човека.

 

С пълно съзнание за тежестта на ситуацията, сме готови да окажем съдействие с участие в работни групи, проучвания и становища за постигането на баланс на предложените мерки, които да адресират не само краткосрочната заплаха от разпространение на вируса, но и дългосрочната от сериозна икономическа криза и трайни вреди на българския бизнес. Като представител на БРАИТ предлагаме г-н Милен Райков, член на борда на Аутомотив Клъстер България, „Връзки с институциите и регулации“, който е експерт по посочените теми.

Повече от всякога призоваваме за диалог и чуваемост на тревогата на българският бизнес. Обща задача е да защитим икономиката от срив при очертаващата се картина на кризисни условия в немалък период от време. Инвестиционният климат в България трябва да бъде съхранен особено сега, за да гарантираме бързо възстановяване на бизнеса и икономиката с минимална социална цена.

 

София С уважение: …………………………

19.03.2020 г. Иван Михайлов

Председател на УС на БРАИТ

 

Членовете инициатори за създаването на БРАИТ са: Сдружение „Аутомотив Клъстер България“, „Български мебелен клъстер“, Сдружение „Клъстер Информационни и комуникационни технологии Бургас“, Сдружение „Клъстер Информационни и комуникационни технологии Пловдив“, Сдружение „Индустриален клъстер Средногорие“, Сдружение „Клъстер Зелена синергия“, Сдружение „Клъстер за здравен туризъм – българия“, Сдружение „Клъстер Мехатроника и автоматизация“, Сдружение „Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална и хуманна медицина“, Сдружение „Клъстер на здравните региони“, Сдружение „Клъстер Тракия – Образователно квалификационен хъб“, Клъстер „Хоризонтално интегрирани технологии и системи“, Сдружение „Морски клъстър България“, Фондация „Клъстер информационни и комуникационни технологии“, Сдружение „Черноморски енергиен клъстер“, Сдружение „Клъстер възобновяеми енергийни източници“, Сдружение „Българска асоциация по информационни технологии“, „Индустриален клъстер електромобили“, Сдружение „Клъстер Тракия икономическа зона”, Сдружение „Биотехнологичен и здравен клъстер“, Сдружение „Клъстер изкуствен интелект България“, Сдружение „Българска асоциация на софтуерните компании /БАСКОМ/“, „Консултантски клъстер Веритас“, „Национален куриерски клъстер“

 

Още БАИТ Новини