• bait@bait.bg
 • +359 2 946 1513
 • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

СТАНОВИЩЕ ПО СТРАТЕГИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2010-2015

Българска асоциация по информационни технологии (БАИТ), Българска асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), ИКТ Клъстер, Българска уеб асоциация

На 23.21.2010 г. Министерският съвет прие „Обща стратегия за електронно управление в Република България 2010-2015”. Проектът за стратегия бе изготвен от работна група към МТИТС с участие на експерти от държавни и браншови организации. Предлагаме конструктивно становище на браншовите организации по приетата стратегия, което цели да подпомогне по-качественото и навременното й осъществяване.

Електронното управление е ключов инструмент за реализация на цялостна административна реформа, осигуряване на прозрачност и премахване на предпоставките за корупция, както и създаване на значително по-добра среда за икономическо развитие и качество на живот. Електронното управление трябва да бъде припознато като национален приоритет от всички политически сили. Стратегиите, политиките и плановете за неговата реализация трябва да бъдат основани на национален консенсус, за да има приемственост, последователност и реални дългосрочни резултати.

Оценявайки усилията на правителството за стратегическо развитие на електронното управление, браншовите организации в сферата на ИКТ:

 1. Приветстваме стратегията за е-управление и разработката на пътна карта. Препоръчваме ускоряването на дейностите по нейното изпъление.
 2. Настояваме да участваме в процеса на изграждане и управление на пътната карта за реализация на стратегията. Работната група, създадена по проекта за стратегия, трябва да продължи работата си по пътната карта, актуализацията на нормативната уредба, референтните архитектурни рамки и стандарти и правилата на тръжните процедури и инвеститорски контрол на проектите.
 3. Изискваме да бъдем представени заедно с други заинтересовани страни – представители на бизнеса и гражданското общество – в органите за стратегическо управление към Съвета за административна реформа.
 4. Настояваме за назначаване на подходящ главен директор по е-управление, който да е овластен да управлява дейностите и координация на всички държавни структури. Настояваме за създаване на Министерство на ИКТ, както е записано в предизборната програма на ГЕРБ.
 5. Изискваме яснота за бюджетната осигуреност на дейностите и проектите, както и за политическата ангажираност на правителството за по-бърза и ефективна реализация на стратегията.
 6. Предлагаме да се обсъди възможността за нова оперативна програма „Информационно общество”/ИКТ, която да финансира дейностите по стратегията и да позволи по-бързата й реализация в дълбочина.
 7. Предлагаме да се осигури механизъм на публично-частно партньорство (ПЧП) като средство за реализация на ефективни и качествени публични услуги. 

Относно текущия проект „Развитие на административното обслужване по електронен път” по ОПАК:

 1. Приветстваме работата на колегите от МТИТС и специално дирекция „Електронно управление” за осъществяване на диалог между различните административни структури, анализ и приоритизация на възможните услуги и избора на фокус върху най-важните държавни регистри със съпътващите услуги като важна основа за понататъшно изграждане на е-управлението.
 2. Настояваме да участваме в процеса на финализиране на техническите задания и особено условията и правилата за избор на изпълнители по проектите. Предлагаме да участваме като наблюдатели в тръжните комисии.
 3. Изискваме включването на ИТ експерти от браншовите организации в процесите на актуализация на нормативната уредба, както и на референтните архитектури и стандартизация.
 4. Предлагаме да се потърсят начини за установяване на единна платформа за разработка на различните услуги, общия модел на данните, взаимодействие между системите и потребителските интерфейси.

Браншовите организации в сферата на ИКТ сме готови да работим конструктивно заедно с правителството и държавната администрация за осъществяване на стратегията в полза на цялото общество.

31.01.2011 г.

Още БАИТ Новини