• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Тръжна документация по 2 обособени позиции – организиране на събития и рекламни материали

Валидна до 27.09.2013(вкл.)

Тръжна документация за провеждане на процедура в изпълнение на ДБФП № BG161PO003-1.2.02-0051-С0001, с бенефициент „Българска асоциация по информационни технологии“ (БАИТ) предмет: „Организиране, провеждане и участие в мероприятия и популяризиране на дейността на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните технологии“ (по 2 обособени позиции): Обособена позиция 1: „Популяризиране на дейността на национален офис за технологичен трансфер в сектора на информационните техно.

Моля, разгледайте прикачените файлове.

Още БАИТ Новини