• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Управителният съвет на БАИТ свиква редовно Общо събраниe на 31.05.2023г.

Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на членовете на БАИТ на 31.05.2023 г. (сряда) от 15:00 ч. в СТЦ ИНТЕРПРЕД, блок А, партер, Зала G1 , при следния дневен ред:

1.     Утвърждаване на нови членове на БАИТ.

2.     Отчет за дейността на УС на БАИТ за 2022 г.

3.     Отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г.

4.     Приемане на ГФО и доклада за дейността на БАИТ за финансовата 2022г.

5.     Приемане на бюджет за 2023г.

6.     Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет на БАИТ. Освобождаване от длъжност и отговорност на Председателя на Управителния съвет.

7.     Избор на нов Управителен съвет на БАИТ. Избор на нов председател на Управителния съвет на БАИТ.

8.     Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Контролния съвет. Освобождаване от длъжност и отговорност на Председателя на Контролния съвет на БАИТ.

9.     Избор на нов Контролен съвет на БАИТ и председател на Контролния съвет на БАИТ.

10. Вземане на решение за промяна устава на БАИТ:

10.1. Преформулиране на чл. 8 ал.2 и ал.3 от Устава, както следва:

Чл.8.

(1) Членството в сдружението може да бъде пълноправно и асоциирано.

(2) (изменена с Решение на ОС от 31.05.2023г. ) Пълноправни членове на сдружението могат да бъдат български юридически лица и еднолични търговци, които са регистрирани по Търговския закон и чийто оборот отговаря на изискванията за регистрация по Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС). Те трябва да отговарят и на допълнителните изисквания за членство в Сдружението, посочени в настоящия Устав.

(3) (изменена с Решение на ОС от 31.05.2023г ) За пълноправни членове на Сдружението могат да бъдат приемани и чуждестранни юридически лица. 

10.2. Допълване на чл. 9 ал.1 от Устава, както следва:

Приемането на нови членове на Сдружението става от Управителния съвет с мнозинство от две трети от всички членове на УС по предложение на Изпълнителния директор. Кандидатът подава писмено заявление за членство и декларира, че приема и ще спазва Устава и Етичния кодекс на сдружението и представя доказателства за своя правен статут и легитимност. Кандидатите чуждестранни юридически лица представят официални документи с превод на български език и легализация, удостоверяващи учредяването, съществуването и представителството на съответния кандидат в държавата по регистрацията му. Всяка кандидатура се подкрепя от две писмени препоръки от членове на Сдружението. Управителният съвет представя новоприетите членове на първото Общо събрание след приемането им.

10.3. Допълване на чл. 18 от Устава с нова ал.9, със следния текст:

(9) (нова – с Решение на ОС от 31.05.2023г) При участие в Общото събрание членовете – чуждестранните юридически лица представят не по-късно от датата на провеждане на Общото събрание официални документи с превод на български език и легализация, удостоверяващи учредяването, съществуването и представителството на съответното юридическо лице в държавата по регистрацията му. В случай на непредставяне на съответните документи, представителят на съответното юридическо лице няма да бъде допуснат до участие в работата на общото събрание.

11. Разни.

Регистрацията на участниците ще започне в 15:00 ч. на същата дата.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден от 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Очакваме вашите потвърждения на тел. 02/946 15 13, 946 14 51 или на

e-mail: bait@bait.bg 

С уважение,

          Светозар Илиев,

          Председател на УС на БАИТ

Още БАИТ Новини