• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Управителният съвет на БАИТ свиква редовно Общо събраниe на 03.06.2021 г.

Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на членовете на БАИТ на 03.06.2021 г. (четвъртък) от 15:00 ч. в СТЦ ИНТЕРПРЕД, блок Б, ет.3, при следния дневен ред:

 

 

1.      Утвърждаване на нови членове на БАИТ.

2.      Отчет за дейността на УС на БАИТ за 2020 г.

3.      Отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г.

4.      Приемане на ГФО и доклада за дейността на БАИТ за финансовата 2020г.

5.      Приемане на бюджет за 2021г.

6.      Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет на БАИТ. Освобождаване от длъжност и отговорност на Председателя на Управителния съвет.

7.      Избор на нов Управителен съвет на БАИТ. Избор на нов председател на Управителния съвет на БАИТ.

8.      Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Контролния съвет. Освобождаване от длъжност и отговорност на Председателя на Контролния съвет на БАИТ.

9.      Избор на нов Контролен съвет на БАИТ и председател на Контролния съвет на БАИТ.

10. Вземане на решение за промяна устава на БАИТ във връзка с:

10.1. включване на възможността за провеждане на общи събрания, посредством технически средства и платформи, както и възможност и условия за включване на отделни членове посредством технически средства и платформи на присъствени общи събрания.;

10.2. промяна на чл. 8 ал.5 от Устава в следната редакция: В Сдружението могат да бъдат приемани асоциирани членове – учебни заведения, неправителствени организации и публични администрации, чиято дейност оказва съществено влияние върху развитието на информационните и комуникационните технологии.

11. Разни.

 

Регистрацията на участниците ще започне в 15:00 ч. на същата дата.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден от 16:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

Очакваме вашите потвърждения на тел. 02/946 15 13, 946 14 51 или на

e-mail: bait@bait.bg 

 

 

С уважение,

 

          Огнян Траянов,

          Председател на УС на БАИТ

 

Още БАИТ Новини