• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Управителният съвет на БАИТ свиква редовно Общо събраниe на 17.06.2019 .

Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на членовете на БАИТ на 17.06.2019 г. (понеделник) от 16:00 ч. в СТЦ ИНТЕРПРЕД, блок Б, ет.3, при следния дневен ред:

 

1.      Утвърждаване на нови членове на БАИТ.

2.      Приемане на ГФО и доклада за дейността на БАИТ за финансовата 2017г.

3.      Отчет за дейността на УС на БАИТ за 2018 г.

4.      Отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г.

5.      Приемане на ГФО и доклада за дейността на БАИТ за финансовата 2018г.

6.      Приемане на бюджет за 2019 г.

7.      Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Управителния съвет на БАИТ. Освобождаване от длъжност и отговорност на Председателя на Управителния съвет.

8.      Избор на нов Управителен съвет на БАИТ. Избор на нов председател на Управителния съвет на БАИТ.

9.      Освобождаване от длъжност и отговорност на членовете на Контролния съвет. Освобождаване от длъжност и отговорност на Председателя на Контролния съвет на БАИТ.

10. Избор на нов Контролен съвет на БАИТ и председател на Контролния съвет.

11. Разни.

 

Регистрацията на участниците ще започне в 16:00 ч. на същата дата.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден от 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

Очакваме вашите потвърждения на тел. 02/946 15 13, 946 14 51 или на

e-mail: bait@bait.bg 

 

 

 

С уважение,

 

          Огнян Траянов,

          Председател на УС на БАИТ

 

Още БАИТ Новини