• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Управителният съвет на БАИТ свиква редовно Общо събраниe на 30.07.2020 г.

Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на членовете на БАИТ на 30.07.2020 г. (четвъртък) от 16:00 ч. в СТЦ ИНТЕРПРЕД, блок А, ет. 2, Зала „Пловдив“, при следния дневен ред:

 

1.      Утвърждаване на нови членове на БАИТ.

2.      Отчет за дейността на УС на БАИТ за 2019 г.

3.      Отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г.

4.      Приемане на ГФО и доклада за дейността на БАИТ за финансовата 2019г.

5.      Приемане на бюджет за 2020г.

6.      Разни /точка по която да бъдат изслушани изказвания, мнение и предложения, без възможност да бъдат гласувани предложения и взети решения/.

Регистрацията на участниците ще започне в 16:00 ч. на същата дата.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден от 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

Очакваме вашите потвърждения на тел. 02/946 15 13, 946 14 51 или на

e-mail: bait@bait.bg 

 

С уважение,

 

          Огнян Траянов,

          Председател на УС на БАИТ

Още БАИТ Новини