• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Управителният съвет на БАИТ свиква редовно Общо събрание на 6 март 2014

Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на членовете на БАИТ на 06.03.2014 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в СТЦ ИНТЕРПРЕД, блок Б, ет.3, при следния дневен ред:

 

1.      Утвърждаване на нови членове на БАИТ.

2.      Отчет за дейността на УС на БАИТ за 2013 г.

3.      Отчет за изпълнението на бюджета за 2013 г.

4.      Приемане на бюджет за 2014 г.

5.      Промени в Устава на БАИТ.

6.      Разни.

 

Регистрацията на участниците ще започне в 17:00 ч. на същата дата. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден от 18:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

 

Членовете на БАИТ могат да потвърдят присъствие на тел. 946 15 13, 946 14 51 или на e-mail: bait@bait.bg 

Още БАИТ Новини