• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Управителният съвет на БАИТ свиква редовно Общо събрание на 7 февруари 2013 г.

Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на членовете на БАИТ на 07.02.2013 г. (четвъртък) от 17:00 ч. в СТЦ ИНТЕРПРЕД, блок Б, ет.3, при следния дневен ред:

 

1.      Утвърждаване на нов член на БАИТ.

2.      Отчет за дейността на УС на БАИТ за второто полугодие на 2012 г.

3.      Отчет за изпълнението на бюджета за второто полугодие на 2012 г.

4.      Приемане на бюджет за 2013 г.

5.      Промени в Устава на БАИТ.

6.      Избор на нов Управителния съвет на БАИТ.

7.      Избор на нов Контролен съвет на БАИТ.

8.      Разни.

 

Регистрацията на участниците ще започне в 17:00 ч. на същата дата. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден от 18:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Още БАИТ Новини