• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Управителният съвет на БАИТ свиква редовно Общо събрание на 26 януари 2012 г.

Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно Общо събрание на членовете на БАИТ на 26.01.2012 г. (четвъртък) от 16:00 ч. в хотел Хилтън – София, зала Мусала, при следния дневен ред:

1.      Утвърждаване на нов член на БАИТ.

2.      Отчет за дейността на УС на БАИТ за второто полугодие на 2011 г.

3.      Отчет за изпълнението на бюджета за второто полугодие на 2011 г.

4.      Приемане на бюджет за 2012 г.

5.      Промени в Устава на БАИТ.

6.      Промени в Управителния съвет на БАИТ.

7.      Предложение за осъвременяване на идентичността на БАИТ.

8.      Разни.

Регистрацията на участниците ще започне в 16:00 ч. на същата дата. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе в същия ден от 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите членове.

Още БАИТ Новини