• bait@bait.bg
  • +359 2 946 1513
  • Бул. "Драган Цанков" No.36, Интерпред, офис 339Б, София 1040
Search here...

Новина

Управителният съвет на БАИТ свиква редовно Общо събраниe на 15.05.2024 г.

Управителният съвет на Българската асоциация по информационни технологии /БАИТ/, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно Общо събрание на членовете на БАИТ на 15.05.2024 г. (сряда) от 16:00 ч. в гр. София, п.к. 1113, р-н Изгрев, бул. Драган Цанков № 36, сградата на СТЦ ИНТЕРПРЕД, блок А, партер, Зала G1 , при следния дневен ред:

1.       Утвърждаване на нови членове на БАИТ.

2.       Отчет за дейността на УС на БАИТ за 2023 г.

3.       Отчет за изпълнението на бюджета за 2023 г.

4.       Приемане на ГФО и доклада за дейността на БАИТ за финансовата 2023 г.

5.       Приемане на бюджет за 2024г.

6.       Разни.

Регистрацията на участниците ще започне в 16:00 ч. на същата дата.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе в същия ден от 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на явилите се членове.

Очакваме вашите потвърждения на тел. 02/946 15 13, 946 14 51 или на

e-mail: bait@bait.bg 

С уважение,

          Ирина Радоева,

          Председател на УС на БАИТ

Още БАИТ Новини